Pro účely tohoto kodexu:

Náhrada mateřského mléka“ znamená jakoukoliv potravinu uváděnou na trh nebo jinak představovanou jako částečnou nebo úplnou náhražku mateřského mléka, ať už je pro tento účel vhodná či nikoliv.

Doplňková strava“ znamená jakoukoliv potravinu, průmyslově vyráběnou nebo připravovanou lokálně, vhodnou jako doplněk k mateřskému mléku nebo umělé výživě, jestliže to či ono přestane být dostačující k uspokojení potřeb výživy kojence. Takováto strava je také běžně označována jako „odstavovací strava“ nebo „doplněk mateřského mléka“.

Obal“ znamená jakoukoliv formu balení produktu určeného k prodeji jako normální maloobchodní jednotka, včetně přebalu.

Distributor“ znamená osobu, společnost nebo jakoukoliv jinou entitu ve veřejném nebo soukromém sektoru zabývající se (ať už přímo nebo nepřímo) na velkoobchodní nebo maloobchodní úrovni marketingem výrobku v rozsahu působnosti tohoto kodexu.

„Primární distributor“ je prodejní agent výrobce, jeho reprezentant, národní distributor nebo zprostředkovatel.

„Systém zdravotnické péče“ znamená vládní, nevládní nebo soukromé instituce nebo organizace zabývající se přímo nebo nepřímo zdravotnickou péčí o matky, děti a těhotné ženy; jesle nebo instituce pečující o děti. Zahrnuje rovněž zdravotnické pracovníky v soukromé praxi. Pro účely tohoto kodexu systém zdravotnické péče nezahrnuje lékárny nebo jiná běžná prodejní místa.

„Zdravotnický pracovník“ znamená osobu pracující ve složce tohoto systému zdravotnické péče, ať už odborníka nebo neodborníka, včetně dobrovolných, neplacených pracovníků.

„Umělá kojenecká výživa“ znamená náhradu mateřského mléka vytvořenou průmyslově v souladu s příslušnými standardy, které uvádí Codex Alimentarius, k uspokojení normálních nároků na výživu kojenců do čtvrtého až šestého měsíce věku a přizpůsobená jejich fyziologickým charakteristikám. Kojeneckou výživu lze rovněž připravovat doma a v tom případě je označována jako „domácí“.

„Etiketa“ znamená jakoukoliv visačku, značku, označení druhu, obrazový nebo jiný popisný materiál, napsaný, vytištěný, nanesený, vyznačený, vyražený nebo vylisovaný na obalu (viz výše) kteréhokoliv výrobku v rozsahu působnosti tohoto kodexu nebo k němu připojený.

„Výrobce“ znamená společnost nebo jinou entitu ve veřejném nebo soukromém sektoru zabývající se výrobou (ať už přímo nebo prostřednictvím agenta nebo entity, která je jí kontrolována nebo s níž je uzavřena smlouva) produktu v rozsahu působnosti tohoto kodexu.

„Marketing“ znamená propagaci, distribuci, prodej, reklamu, public relations a informační služby týkající se výrobku.

„Marketingový personál“ znamená jakékoliv osoby, jejichž funkce zahrnují marketing výrobku nebo výrobků spadajících do rozsahu působnosti tohoto kodexu.

„Vzorky“ znamenají jednorázová nebo malá množství výrobku poskytovaná bezplatně.

„Dodávky“ znamenají množství výrobku poskytovaná po delší období, zdarma nebo za nízkou cenu, pro sociální účely, včetně těch, které jsou poskytovány rodinám sociálně potřebným.


Další články Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka

Preambule, Článek 1, Článek 2, Článek 3, Článek 4, Článek 5, Článek 6, Článek 7, Článek 8, Článek 9, Článek 10, Článek 11, Kodexové rezoluce