Níže uvádíme přehled rezolucí, které přijalo Světové zdravotnické shromáždění (nejvyšší orgán Světové zdravotnické organizace – WHO – , jehož členem je i zástupce České republiky) v souvislosti s Mezinárodním kodexem marketingu náhrad mateřského mléka. Tyto rezoluce Kodex doplňují a aktualizují; mají stejné právní postavení jako Kodex samotný.

Právě probíhá překlad rezolucí do češtiny. Kompletní anglické znění rezolucí je k dispozici zde. Přehledová tabulka v češtině je ke stažení zde. Níže jsou rezoluce uvedené pod sebou (tučně jsou označeny nejzásadnější nové prvky, které daná rezoluce přinesla).

1981 – WHA 34.22

• Zdůrazňuje, že přijetí a dodržování Kodexu je minimálním požadavkem. Vyzývá členské státy, aby Kodex promítly do svých zákonných a podzákonných předpisů nebo ho provedly pomocí jiných vhodných opatření.

Plné znění v angličtině.

1982 – WHA 35.26

• Uznává, že komerční propagace náhrad mateřského mléka přispívá k tomu, že je kojencům ve vyšší míře podávána umělá výživa, a vyzývá k tomu, aby byla pozornost opět zaměřena na provádění Kodexu a monitorování jeho dodržování na vnitrostátní i mezinárodní úrovni.

Plné znění v angličtině.

1984 – WHA 37.30

• Požaduje, aby generální ředitel spolupracoval s členskými státy při provádění a monitorování dodržování Kodexu a při zkoumání propagace a používání potravin nevhodných pro výživu kojenců a dětí.

Plné znění v angličtině.

1986 – WHA 39.28

• Vyzývá členské státy, aby zajistily, že malá množství náhrad mateřského mléka, která jsou potřeba pro menšinu kojenců v nemocnicích, bude možné získat prostřednictvím běžných prodejních kanálů a nikoli prostřednictvím bezplatných nebo dotovaných dodávek.
• Upozorňuje členské státy na následující skutečnosti: 1. Jakékoli potraviny nebo nápoje podané před tím, než je z výživového hlediska nutné zařadit příkrmy, mohou narušit kojení, a proto by během tohoto období neměly být propagovány a jejich podávání kojencům by nemělo být podporováno. 2. Praxe podávání pokračovací mléčné výživy kojencům „není nutná“.

Plné znění v anglickém jazyce.

1988 – WHA 41.11

• Požaduje, aby generální ředitel poskytoval členským státům právní a technickou pomoc při přípravě nebo realizaci opatření provádějících Kodex na vnitrostátní úrovni.

Plné znění v angličtině.

1990 – WHA 43.3

• Poukazuje na společné prohlášení Světové zdravotnické organizace a Dětského fondu OSN s názvem „Ochrana, propagace a podpora kojení: zvláštní úloha zařízení poskytujících péči těhotným ženám a matkám“ (tzv. Deklarace Innocenti), které vedlo k přijetí iniciativy „Nemocnice přátelská k dětem“ (Baby-Friendly Hospital Initiative) v roce 1992.
• Vyzývá členské státy, aby zajistily, že zásady a cíle Kodexu budou plně vyjádřeny ve vnitrostátní zdravotní a výživové politice a činnosti.

Plné znění v angličtině.

1992 – WHA 45.34

• Volá po ukončení bezplatných nebo dotovaných dodávek do zdravotnických zařízení poskytujících péči těhotným ženám a matkám.
Představuje a vítá iniciativu „Nemocnice přátelská k dětem“ (Baby-Friendly Hospital Initiative) a operativní cíle Deklarace Innocenti.

Plné znění v angličtině.

1994 – WHA 47.5

• Znovu poukazuje na dřívější výzvy z let 1986, 1990 a 1992 k ukončení „poskytování bezplatných či levných dodávek“ a rozšiřuje zákaz na všechny části systému zdravotní péče.
• Poskytuje pokyny pro darování náhrad mateřského mléka při mimořádných událostech.

Plné znění v angličtině.

1996 – WHA 49.15

• Vyzývá členské státy, aby zajistily, že: 1. příkrmy nebudou uváděny na trh s tím, že mají být používány způsobem, který by podrýval výlučné kojení a pokračování v kojení, ani tak nebudou používány, 2. finanční podpora poskytnutá zdravotníkům nepovede ke střetu zájmů, 3. monitorování uplatňování Mezinárodního kodexu bude prováděno nezávislým a transparentním způsobem a nebude ovlivněno obchodními zájmy.

Plné znění v angličtině.

2001 – WHA 54.2

• Stanoví globální doporučení, aby matka své dítě výlučně kojila po dobu prvních 6 měsíců a následně do výživy zapojila bezpečné a vhodné příkrmy a pokračovala v kojení až do věku dvou let dítěte či déle.
• Vyzývá k nezávislému výzkumu na téma HIV a výživa kojenců.

Plné znění v angličtině.

2002 – WHA 55.25

• Schvaluje Celosvětovou strategii týkající se výživy kojenců a malých dětí, která úlohu výrobců a distributorů dětské výživy omezuje na: 1. zajištění jakosti jejich výrobků; 2. dodržování Kodexu a navazujících rezolucí Světového zdravotnického shromáždění i vnitrostátních opatření.
• Varuje, že obchodní praktiky související s propagací výživových doplňků by neměly podrývat výlučné kojení.

Plné znění v angličtině.

2005 – WHA 58.32

• Ukládá členským státům, aby: 1. zajistily, že u náhrad mateřského mléka nesmí být uváděna výživová a zdravotní tvrzení, ledaže to připouštějí vnitrostátní/regionální právní předpisy, 2. si byly vědomy rizik vnitřní kontaminace práškové kojenecké výživy a zajistily, aby byly informace o této skutečnosti spotřebiteli sděleny prostřednictvím varování uvedeného na obalu a aby zdravotníci, rodiče a další pečovatelé o děti byli včas poučeni o tom, jak bezpečně připravovat a používat tyto produkty, 3. zajistily, aby finanční podpora a další finanční stimuly poskytnuté ve vztahu k programům týkajícím se zdraví kojenců a malých dětí a zdravotníkům pracujícím v této oblasti nevedly ke střetu zájmů, 4. zajistily, aby v rámci výzkumu týkajícího se výživy kojenců a malých dětí, který se může stát základem pro veřejnou politiku, bylo vždy uvedeno prohlášení o střetu zájmů a výzkum byl podroben nezávislému odbornému přezkumu.

Plné znění v angličtině.

2006 – WHA 59.11

• Členské státy musí zajistit, že reakce na epidemii HIV nebude zahrnovat dary náhrad mateřského mléka, které jsou v rozporu s Kodexem, ani jejich propagaci.

Plné znění v angličtině.

2006 – WHA 59.21

• Připomíná 25. výročí přijetí Kodexu a vítá novou Deklaraci Innocenti z roku 2005, jejímiž hlavním bodům je, aby 1. státy provedly veškerá ustanovení Kodexu a navazujících rezolucí v celém jejich rozsahu a zavedly mechanismy k jejich vymáhání, 2. výrobci a distributoři zajistili úplné dodržení veškerých ustanovení Kodexu a navazujících rezolucí ve všech zemích nezávisle na jakýchkoliv dalších opatřením přijatých za účelem provedení Kodexu a zajistili, že veškeré průmyslově zpracované potraviny pro kojence a malé děti splňovaly platné normy vydané organizací Codex Alimentarius, 3. nevládní organizace poukazovaly na činnosti, které jsou v rozporu se zásadami a cíli Kodexu, aby bylo možné účinně řešit případy jeho porušování.
• Žádá Světovou zdravotnickou organizaci, aby mobilizovala technické prostředky na podporu provádění Kodexu a monitorování jeho dodržování.

Plné znění v angličtině.

2008 – WHA 61.20

• Nabádá členské státy, aby: 1. zvýšily své úsilí o monitorování a prosazování vnitrostátních opatření a o předcházení střetu zájmů, 2. prováděly Pokyny WHO a Organizace OSN (FAO) k bezpečné přípravě, skladování a používání práškové umělé výživy k minimalizaci rizika bakteriální infekce, 3. prošetřily možnosti bezpečného používání mléka od dárců prostřednictvím bank mateřského mléka u zranitelných dětí s ohledem na vnitrostátní právní předpisy a kulturní a náboženské názory, 4. přijaly opatření za účelem snížení rizika vlastní kontaminace práškové umělé výživy.

Plné znění v angličtině.

2010 – WHA 63.23

• Nabádá členské státy, aby: 1. posílily provádění Kodexu a navazujících rezolucí, Celosvětové strategie týkající se výživy kojenců a malých dětí, iniciativy „Nemocnice přátelská k dětem“ a Provozních pokynů pro pracovníky poskytující pomoc v mimořádných situacích, 2. ukončily všechny formy nevhodné propagace potravin určených pro kojence a malé děti, a aby u těchto potravin nebylo možné uvádět tvrzení týkající se výživy a zdraví.
• Vyzývá korporace, aby v plném rozsahu plnily povinnosti vyplývající z Kodexu a rezolucí.
Plné znění v angličtině.

2012 – WHA 65.6

• Nabádá členské státy k tomu, aby zavedly komplexní prováděcí plán týkající se výživy matek, kojenců a malých dětí a v rámci toho: 1. vypracovaly nebo posílily opatření právní, správní či jiné povahy zaměřená na regulaci marketingu náhrad mateřského mléka, 2. zavedly odpovídající mechanismy zabraňující možným střetům zájmů u výživových opatření.
• Žádá generálního ředitele, aby: 1. poskytnul ujasnění a vodítko ohledně toho, co se rozumí nepatřičnou propagací potravin určených pro kojence a malé děti zmíněnou v rezoluci WHA63.23, 2. vyvinul postupy a nástroje zabraňující možným střetům zájmů při formulaci strategie a provádění výživových programů.

Plné znění v angličtině.

2014 – WHA 67.9

• Účelem tohoto rozhodnutí, které má stejnou normativní váhu jako rezoluce, je sledovat ukazatele zaměřené na monitorování Plánu výživy matek, kojenců a malých dětí (MIYCN), jehož součástí je globální cíl zvýšit do roku 2025 míru výlučného kojení na alespoň 50 %. Ukazatelem regulace marketingu je počet států, které v plném rozsahu provádějí Kodex a rezoluce ve svých právních předpisech.

Plné znění v angličtině (str. 4-5).

2016 – WHA 69.9

• Rezoluce vítá Pokyny Světové zdravotnické organizace k ukončení nevhodné propagace výživy pro kojence a malé děti a vyzývá:
1. členské státy, aby přijaly veškerá nezbytná opatření k provedení Pokynů
2. výrobce a distributory potravin pro kojence a malé děti, aby Pokyny dodržovali.
• Pokyny objasňují, že Kodex se vztahuje na pokračovací mléčnou výživu a batolecí mléka a při provádění Kodexu a navazujících rezolucí by tak s nimi mělo být nakládáno. V Pokynech se rovněž doporučuje, aby nedocházelo ke křížové propagaci (cross-marketing) náhrad mateřského mléka v rámci propagace potravin pro kojence a malé děti. Pokyny dále definují střety zájmů, jež jsou nepřípustné ve zdravotnickém systému, u odborných společností, zdravotníků a nevládních organizací, jako je přijímat vybavení nebo služby od společností, které dodávají na trh výživu pro kojence a malé děti; přijímat od těchto společností dary nebo pobídky; umožňovat, aby tyto společnosti prostřednictvím zdravotnických zařízení rozdávaly rodičům, pečovatelům a rodinám jakékoliv dárky nebo poukázky; umožňovat těmto společnostem sponzorovat setkání pracovníků ve zdravotnictví a vědecká setkání atd.

Plné znění rezoluce v angličtině, Pokyny k ukončení nevhodné propagace výživy pro kojence a malé děti zde (implementační manuál tady).

2018 – WHA 71.9

• Tato Rezoluce vybízí členské státy, aby: 1. oživily iniciativu „Nemocnice přátelská k dětem“ a plně do ní začlenily revidovaných Deset kroků k úspěšnému kojení, první z nichž zahrnuje úplné dodržování Kodexu a navazujících rezolucí, 2. přijaly veškerá nezbytná opatření k provedení doporučení s cílem zamezit nevhodné propagaci potravin pro kojence a malé děti.

Plné znění v angličtině.

2020 – WHA 73 (26)

Žádá generálního ředitele, aby:
• zefektivnil podávání pravidelných zpráv o výživě matek, kojenců a malých dětí v letech 2022, 2024, 2026, 2028 a 2030,
• vypracoval souhrnnou zprávu o rozsahu a dopadu digitálních marketingových strategií k propagaci náhrad mateřského mléka.

Plné znění v angličtině.

Další rezoluce předcházející přijetí Kodexu

1980 – WHA 33.32

Zmocňuje WHO a UNICEF k přípravě Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka (plné znění rezoluce v češtině a v angličtině).

1979 – WHA 31.47

Specifikuje roli zdravotního sektoru při vytváření výživových politik na národní i mezinárodní úrovni (plné znění rezoluce v angličtině)

1974 – WHA 27.43

Poprvé na půdě Světového zdravotnického shromáždění upozorňuje na potřebu regulovat marketing náhrad mateřského mléka (plné znění rezoluce v angličtině)