Preambule

Účelem SpoKojení, z. s. (dále jen „spolek“), je podporovat právo dětí a žen na nejvyšší dosažitelnou úroveň zdraví a práva žen kojit své dítě výlučně do 6 měsíců věku dítěte a poté po dobu 2 a více let a informovaně se rozhodovat o výživě dítěte bez komerčního vlivu. K tomu, aby mohl spolek co nejefektivněji působit k naplnění svého účelu, se jeho členové a členky zavázali dodržovat tento etický kodex v plném znění.

I.
Obecná ustanovení

 1. Členové a členky spolku dodržují zákony ČR a ostatní právní předpisy, jakož i vnitřní předpisy spolku. Varují se jakékoliv trestné činnosti.
 2. Navíc však členové a členky spolku také ctí mravní principy a zásady, dodržují tento kodex a základní pravidla slušného chování. 
 3. Členové a členky spolku respektují lidská práva a základní svobody, mezi nimiž na předních místech stojí právo na život a zdraví, nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti, svoboda myšlení, svědomí, náboženského vyznání a projevu, i svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby. Snaží se předcházet jednání, jež by tato práva a svobody
  porušovalo.
 4. Členové a členky spolku mají za úkol vytvářet dobré jméno spolku i kojení. Vynaloží veškeré úsilí, aby rodiče nehodnotili, nekritizovali, přistupovali k nim s úctou a citlivě, posilovali jejich rodičovské kompetence a pomáhali jim nabýt jistoty a samostatnosti v péči o jejich dítě.
 5. Členové a členky spolku ctí zásady kolegiality. Případné kritické podněty podávají věcně podložené.
 6. Členové a členky spolku ctí svobodu slova a kritického myšlení, samostatného bádání, svobodnou výměnu názorů a informací. Kritiku a alternativní názor uplatňují korektně.
 7. Členové a členky spolku nevyužívají spolek pro uplatňování zájmů politických stran a hnutí.
 8. Členové a členky spolku chrání poslání spolku zakotvené v jeho Stanovách. Nenadřazují nad ně své soukromé zájmy.
 9. Členové a členky spolku pečují o majetek spolku a používají ho řádně. Předcházejí újmám na tomto majetku. Tento majetek ani své postavení nezneužívají k soukromým zájmům nebo k prospěchu osobnímu či prospěchu třetí osoby. Nepřijímají dary nebo jiné výhody, pokud by tím jednali neeticky.
 10. Členové a členky spolku se varují střetu zájmů a v případě, že taková situace nastane, ji bez prodlení oznámí výboru.
 11. Přijme-li člen či členka spolku funkci ve výboru spolku, vykonává svoji pozici řádně, slušně a odpovědně a jedná s vědomím, že s přijetím vyšší odpovědnosti je spojen závazek zvlášť důsledně dodržovat tento kodex i vést ostatní k jeho respektování.

II.
Dodržování Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka

 1. Členové a členky spolku dodržují Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka (dále jen „Kodex“) v plném znění spolu s navazujícími rezolucemi Světového zdravotnického shromáždění a ve smyslu dokumentů IBFAN.
 2. Členové a členky spolku se nesmí dostat do situace, kdy by jejich rozhodování bylo ovlivněné organizacemi a společnostmi, které nedodržují Kodex (střet zájmů). Členové a členky spolku ani spolek jako takový nepřijímají žádné finanční ani nefinanční dary od výrobců umělé výživy ani jiných společností, které jednají v rozporu s Kodexem, či od farmaceutických společností.

III.
Vystupování ve veřejném prostoru

 1. Ve svém vystupování jsou členové a členky spolku povinni respektovat Kodex a tento etický kodex.
 2. Spolek nespolupracuje s médii, která přijímají reklamu v rozporu s Kodexem.
 3. Pokud bude člen nebo členka spolku na veřejnosti vystupovat jako člen nebo členka spolku (zejm. ve vztahu k médiím, při vystupování na konferenci apod.), má za úkol o tom nejprve informovat předsedu nebo předsedkyni a výbor. Výjimkou je předseda nebo předsedkyně spolku, která je Stanovami pověřena zastupovat spolek navenek.
 4. Pokud jsou předseda nebo předsedkyně či jiný člen pověřený předsedou či předsedkyní vystupováním za spolek pozváni vystoupit na akci, která je sponzorována organizacemi a společnostmi, které nedodržují Kodex, nebo na níž dochází k jinému porušení Kodexu, pak toto pozvání konzultují předem s výborem. Pokud na akci vystoupí, hned v úvodu na nesoulad s Kodexem otevřeně upozorní a distancují se od něj.

IV.
Porušení kodexu

Porušení kodexu může vést až k ukončení členství ve spolku.