STANOVY

Hlava I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1

SpoKojení, z. s. (dále jen „SpoKojení“), je spolek, jehož fungování se řídí těmito Stanovami a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. SpoKojení dále plně dodržuje Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka ve znění navazujících rezolucí Světového zdravotnického shromáždění. Ve své činnosti se hlásí k odkazu Františky Plamínkové, demokratky a humanistky podporující ženská práva, včetně ochrany mateřství a kojení.

Čl. 2

Sídlem SpoKojení je Bukovinka 147, 679 05 Bukovinka.

Hlava II
ÚČEL SPOLKU

Čl. 3

(1) Účelem spolku SpoKojení je podporovat právo dětí a žen na nejvyšší dosažitelnou úroveň zdraví a práva žen kojit své dítě výlučně do 6 měsíců věku dítěte a poté po dobu 2 a více let a informovaně se rozhodovat o výživě dítěte bez komerčního vlivu.

(2) Tento účel uskutečňuje SpoKojení zejména pomocí následujících aktivit:
a. setkáváním svých členů/členek a dalších zájemců/zájemkyň o účel spolku,
b. organizováním kampaní, přednášek, seminářů, besed a jiných vzdělávacích aktivit,
c. propagací, podporou a kontrolou naplňování Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka v České republice,
d. podporou vědecké a odborné činnosti svých členů/členek v České republice i v zahraničí,
e. navazováním a rozvíjením styků s evropskými a zahraničními partnerskými organizacemi a zahraniční odbornou veřejností,
f. publikační a ediční činností a spoluprací na ní,
g. zajišťováním finančních prostředků pro výše uvedené aktivity.

HLAVA III
ČLENSTVÍ

Čl. 4
[Členství ve SpoKojení]

Členská základna se skládá z řádných členů/členek, čestných členů/členek
a patronů/patronek SpoKojení.

Čl. 5
[Řádné členství]

Řádným členem/členkou SpoKojení se může stát každá fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, má zájem o činnost ve SpoKojení a bude dodržovat Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka ve znění navazujících rezolucí Světového zdravotnického shromáždění a Etický kodex SpoKojení.

Čl. 6
[Vznik řádného členství]

(1) Členství vzniká rozhodnutím výboru o přijetí za člena/členku SpoKojení na základě písemné členské přihlášky a zaplacení členského příspěvku ve výši a způsobem stanoveným rozhodnutím výboru. Za písemnou přihlášku podle tohoto odstavce se považuje i přihláška v elektronické formě, pokud obsahuje základní údaje písemné přihlášky.

(2) Na členství ve SpoKojení není právní nárok.

(3) Proti rozhodnutí výboru o nepřijetí lze podat stížnost k členské schůzi. Členská schůze rozhodne o stížnosti na svém nejbližším zasedání.

(4) Výbor vede aktuální seznam členů/členek SpoKojení. Seznam je neveřejný. Výbor předkládá členské schůzi seznam nových členů/členek, kteří/které byli/byly přijati/přijaty za členy/členky SpoKojení v období od posledního zasedání členské schůze.

Čl. 7
[Práva a povinnosti členů/členek SpoKojení]

(1) Člen/členka SpoKojení je oprávněn/a:
a. účastnit se členské schůze, podávat na ní návrhy a hlasovat,
b. volit a být volen/a do orgánů SpoKojení,
c. být výborem průběžně informován/a o aktivitách SpoKojení,
d. účastnit se všech aktivit pořádaných SpoKojením.

(2) Člen/členka SpoKojení je povinen/povinna:
a. dodržovat Stanovy a Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka ve znění navazujících rezolucí Světového zdravotnického shromáždění,
b. dodržovat Etický kodex SpoKojení,
c. dle svých možností a schopností přispívat k uskutečňování cílů SpoKojení,
d. řádně platit členské příspěvky.

(3) Řádnému členu/člence vzniká přijetím za člena/členku povinnost platit členský příspěvek. Členský příspěvek je splatný každoročně vždy v průběhu prvních 15 dnů nového kalendářního roku. Nový člen/členka SpoKojení platí vždy plný příspěvek za celý kalendářní rok bez ohledu na okamžik přijetí za člena/členku. Výši a způsob platby členského příspěvku stanovuje výbor.

Čl. 8
[Zánik řádného členství]

Členství ve SpoKojení zaniká:
a. doručením písemného oznámení o vystoupení ze SpoKojení výboru,
b. vyloučením člena/členky členskou schůzí,
c. po uplynutí tří měsíců od vzniku povinnosti uhradit členský příspěvek, pokud tento nebyl ani po písemném upozornění ze strany výboru zaplacen,
d. úmrtím člena/členky,
e. zánikem SpoKojení.

Čl. 9
[Čestné členství SpoKojení]

(1) Fyzické osoby, které se významně zasloužily o rozvoj SpoKojení, případně o podporu
práva dětí a žen na nejvyšší dosažitelnou úroveň zdraví a práva žen kojit své dítě výlučně do 6 měsíců věku dítěte a poté po dobu 2 a více let a informovaně se rozhodovat o výživě dítěte bez komerčního vlivu, mohou být zvoleny za čestného člena/členku SpoKojení. Návrh může podat kterýkoliv člen/členka SpoKojení prostřednictvím výboru členské schůzi. Výbor předloží návrh na zvolení za čestného člena/členku na nejbližším zasedání členské schůze společně se svým stanoviskem k návrhu.

(2) Čestný člen/členka SpoKojení není povinen hradit členské příspěvky a nemá hlasovací právo na členské schůzi.

(3) Čestné členství je doživotní. Zaniká úmrtím čestného člena/členky, usnesením členské schůze o odejmutí čestného členství či doručením písemného oznámení čestného člena/členky o rezignaci výboru.

Čl. 10
[Patroni/Patronky SpoKojení]

(1) Fyzické či právnické osoby, které významným způsobem podporují činnost SpoKojení, mohou být na návrh výboru členskou schůzí zvoleny za patrony/patronky SpoKojení.

(2) Patron/patronka SpoKojení je volen/a na dva roky a může být zvolen/a znovu. Funkce patrona/patronky zaniká úmrtím nebo zánikem patrona/patronky, usnesením členské schůze o odejmutí funkce či doručením písemného oznámení patrona/patronky o rezignaci Výboru.

(3) Patron/patronka není povinen/povinna hradit členské příspěvky a nemá hlasovací
právo na členské schůzi.

Hlava IV
ORGÁNY SPOKOJENÍ

Čl. 11
[Orgány SpoKojení]

Orgány SpoKojení jsou:
a. členská schůze,
b. výbor,
c. předseda/předsedkyně.

Čl. 12
[Členská schůze]

(1) Členská schůze je nejvyšším orgánem SpoKojení. Tvoří ji všichni řádní členové/členky. Každý řádný člen/členka má jeden hlas.

(2) Ve výlučné pravomoci členské schůze je:
a. změna Stanov a Etického kodexu SpoKojení,
b. volba a odvolání předsedy/předsedkyně a ostatních členů/členek výboru,
c. vyloučení řádného člena/členky či odejmutí funkce čestného člena/členky nebo
patrona/patronky SpoKojení,
d. schvalování zprávy výboru o činnosti SpoKojení za uplynulé období,
e. schvalování účetní uzávěrky za uplynulé období,
f. rozhodnutí o ukončení činnosti a vypořádání majetku SpoKojení či o sloučení
SpoKojení s jiným spolkem.

(3) Členská schůze si může usnesením vyhradit k rozhodování další otázky spojené
s činností SpoKojení.

(4) Pokud není stanoveno jinak, členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů
přítomných členů/členek.

(5) O změně Stanov, odvolání člena/členky výboru, přijetí za čestného člena/členku nebo patrona/patronku SpoKojení, vyloučení člena/členky, odejmutí funkce čestného člena/členky nebo patrona/patronky SpoKojení a o ukončení činnosti SpoKojení rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů/členek.

(6) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech řádných členů/členek SpoKojení. Po uplynutí půl hodiny od zahájení řádně svolané členské schůze je tato usnášeníschopná za jakéhokoliv počtu členů/členek, je-li současně přítomna alespoň polovina členů/členek výboru.

(7) Člen/členka SpoKojení se zúčastní členské schůze osobně, nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupcem člena/členky na členské schůzi nemůže být člen/členka výboru.

(8) Členská schůze je řádná a mimořádná. Řádnou členskou schůzi svolává nejpozději dva roky od konání poslední členské schůze výbor. Mimořádnou členskou schůzi je výbor povinen svolat na písemnou žádost alespoň 1/3 řádných členů/členek SpoKojení. Pokud výbor na žádost alespoň 1/3 řádných členů/členek SpoKojení členskou schůzi do dvou měsíců od doručení žádosti nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen/členka SpoKojení.

(9) Svolání členské schůze musí být výborem oznámeno:
a. písemnou či elektronickou zprávou každému členu/člence SpoKojení minimálně jeden měsíc před dnem konání členské schůze a
b. vyvěšením na internetových stránkách SpoKojení ve stejné lhůtě.

(10) Oznámení o svolání členské schůze musí obsahovat datum, hodinu, místo konání, program členské schůze a jména těch, kdo členskou schůzi svolávají.

(11) Členská schůze volí svého předsedajícího/předsedající a zapisovatele/zapisovatelku. Členská schůze může přijmout vlastní Jednací řád.

Čl. 13
[Výbor]

(1) Výbor je výkonným orgánem SpoKojení.

(2) Výbor se skládá z předsedy/předsedkyně, tajemníka/tajemnice, pokladníka/ pokladnice a dalších členů/členek Výboru. Další členové/členky výboru jsou minimálně dva/dvě. Členská schůze může na nadcházející funkční období zvolit i další členy/členky výboru, vždy však tak, aby byl počet členů/členek výboru lichý. Prvními členkami výboru se automaticky stávají zakladatelky SpoKojení.

(3) Výbor je oprávněn rozhodovat o všech záležitostech týkajících se SpoKojení
s výjimkou těch záležitostí, které jsou těmito Stanovami vyhrazeny členské schůzi nebo předsedovi/předsedkyni anebo těch, které si k rozhodování vyhradí členská schůze.

(4) Ve své rozhodovací činnosti se výbor snaží najít konsensus všech svých členů/členek. Pokud není stanoveno jinak, výbor se usnáší prostou většinou přítomných členů/členek výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy/předsedkyně.

(5) Předseda/předsedkyně může rozhodnout, že určitá otázka bude předložena
k rozhodnutí výboru elektronickou formou prostřednictvím procedury per rollam. Hlasování vyvolá tajemník/tajemnice ve lhůtě dvou dnů. Hlasování probíhá elektronickou poštou a nesmí být kratší než 3 dny. Jestliže se člen/členka výboru ve stanovené lhůtě nevyjádří či v případě doručení automatické odpovědi o nepřítomnosti člena/členky výboru přesahující lhůtu pro sdělení stanoviska nebo o technických problémech emailové schránky, má se za to, že se tento člen/členka zdržel/a hlasování. Závěr a usnesení jsou přijaty, jestliže s nimi souhlasí nadpoloviční většina všech členů/členek výboru.
O výsledcích hlasování informuje tajemník/tajemnice výbor do dvou dnů od ukončení hlasování.

(6) Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomen předseda/předsedkyně či jeho zastupováním pověřen tajemník/tajemnice a zároveň alespoň dva další členové/členky výboru. Výbor může pro své schůze využívat distančních prostředků.

(7) Funkční období výboru je dva roky. Člen/členka výboru nemůže být zvolen/a do stejné funkce ve výboru více jak tři po sobě jdoucí funkční období.

(8) Jestliže člen/členka výboru rezignuje na členství ve výboru v průběhu funkčního období, ostatní členové/členky výboru mohou jednomyslným hlasováním rozhodnout o jmenování náhradního člena/členky výboru na zbytek funkčního období odstoupivšího člena/členky výboru. Doplnit člena/členku výboru nelze, pokud by takovým jmenováním došlo k obměně více než tří členů/členek výboru v rámci jednoho funkčního období. V případě rezignace čtvrtého člena/členky výboru v rámci jednoho funkčního období je výbor povinen svolat do dvou měsíců od doručení oznámení o odstoupení čtvrtého člena/členky členskou schůzi. Postupem podle tohoto odstavce nelze jmenovat náhradníka/náhradnici do funkce předsedy/předsedkyně.

(9) Schůze výboru se koná nejméně jednou za 3 měsíce. Schůze výboru jsou volně přístupné dalším členům/členkám SpoKojení.

(10) Každý řádný člen/členka SpoKojení může kandidovat na člena/členku výboru. Kandidáti na funkci ve výboru uvědomí o svém zájmu být zvolen za člena/členku výboru tajemníka/tajemnici výboru nejpozději 14 dnů před konáním členské schůze, na které bude daný člen/členka výboru volen/a. Tímto ustanovením není dotčeno právo řádného člena být volen do orgánů SpoKojení podle čl. 7 odst. 1 písm. b) těchto Stanov.

(11) Výbor pravidelně informuje členy/členky SpoKojení o činnosti SpoKojení. Za své funkční období výbor předkládá členské schůzi zprávu o činnosti.

Čl. 14
[Předseda/Předsedkyně]

(1) Předseda/předsedkyně je statutárním orgánem SpoKojení.

(2) Předseda/předsedkyně:
a. řídí práci výboru a SpoKojení jako celku;
b. jedná za SpoKojení navenek a podepisuje smlouvy zavazující SpoKojení.
Předseda/předsedkyně může jednáním za SpoKojení navenek nebo podpisem smlouvy zavazující SpoKojení pověřit jiného člena/členku SpoKojení, a to písemnou plnou mocí. Pokud celková hodnota závazků SpoKojení k jednomu právnímu subjektu nebo právním subjektům majetkově propojeným či jednajícím ve shodě přesáhne 15.000 Kč, předseda/předsedkyně, případně jím/jí pověřený/á člen/členka Výboru, musí mít k jejich přijetí souhlas výboru.

(3) Z výkonu své funkce je předseda/předsedkyně odpovědný/á členské schůzi.

(4) V případě odstoupení nebo zániku funkce předsedy/předsedkyně jej po dobu nezbytně nutnou zastupuje tajemník/tajemnice.

Čl. 15
[Tajemník/Tajemnice]

Tajemník/tajemnice:
a. oznamuje svolání členské schůze,
b. vede seznam členů/členek,
c. připravuje schůze výboru, ze kterých vyhotovuje zápis,
d. vede spisovou agendu SpoKojení, včetně korespondence,
e. zřizuje a aktualizuje internetové stránky SpoKojení.

Čl. 16
[Pokladník/Pokladnice]

Pokladník/pokladnice:
a. vede účetnictví SpoKojení a je za ně zodpovědný/á,
b. předkládá předsedovi/předsedkyni na požádání účetní záznamy a průběžně jej
informuje o své činnosti,
c. předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření SpoKojení a účetní uzávěrku za období od poslední členské schůze,
d. spravuje výběr členských příspěvků.

Hlava V
HOSPODAŘENÍ

Čl. 17
[Zásady hospodaření]

(1) SpoKojení je nevýdělečným spolkem.

(2) SpoKojení hospodaří se svým majetkem účelně a hospodárně tak, aby byly co nejlépe naplňovány jeho cíle.

(3) SpoKojení sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Účetním rokem je kalendářní rok.

(4) O svém hospodaření vede SpoKojení evidenci podle platných právních předpisů.

Čl. 18
[Příjmy SpoKojení]

(1) Příjmy SpoKojení tvoří zejména:
a. členské příspěvky,
b. dary nebo dotace,
c. granty,
d. účastnické poplatky placené účastníky akcí pořádaných SpoKojením,
e. výnosy z prodeje publikací a tiskovin vydaných SpoKojením.

(2) SpoKojení nevyhledává ani nepřijímá dary či granty od výrobců nebo distributorů dětské výživy a souvisejících produktů, jako jsou kojenecké lahve či šidítka, nebo od jimi zřizovaných nebo na ně úzce napojených fundací a svěřenských fondů.

Hlava VI
ZÁNIK SPOKOJENÍ

Čl. 19
[Zánik SpoKojení]

(1) SpoKojení zaniká:
a. pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení SpoKojení,
b. rozhodnutím členské schůze o rozpuštění SpoKojení,
c. rozhodnutím členské schůze o sloučení SpoKojení s jiným spolkem.

(2) Při zániku SpoKojení se provede majetkové vypořádání. O zůstatku, který vyplyne
z majetkového vypořádání, rozhodne členská schůze spolu s rozhodnutím o rozpuštění SpoKojení. Kladný zůstatek majetku SpoKojení bude přednostně věnován neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům SpoKojení.

Hlava VI
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Čl. 20
[Změna Stanov]

Každý člen/členka SpoKojení může navrhnout členské schůzi změnu Stanov. Oznámení o návrhu změny Stanov předkládá člen nejméně 14 dní před členskou schůzí, na které má být změna navržena, výboru. Výbor návrh postoupí členské schůzi spolu se svým vyjádřením. Tímto ustanovením není dotčeno právo člena/členky činit návrhy podle čl. 7 odst. 1 písm. a) těchto Stanov. Členská schůze o návrhu hlasuje postupem stanoveným v čl. 12 odst. 4 těchto Stanov.

Čl. 21
[Platnost a účinnost Stanov]

Tyto Stanovy byly schváleny usnesením členské schůze dne 22. června 2019 měnícím dosavadní Stanovy a nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení.