V roce 1981 přijaly členské státy Světové zdravotnické organizace (s výjimkou Spojených států amerických) a Výkonná rada UNICEF Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka.

Vzhledem ke stále důmyslnějším a propracovanějším propagačním metodám výrobců, prodejců a distributorů náhrad mateřského mléka, dudlíků a lahví ke krmení dětí přijímají od roku 1983 členské státy Světové zdravotnické organizace navazující rezoluce, kterými zpřesňují a aktualizují původní znění Kodexu. Do současné doby bylo přijato 19 navazujících rezolucí, které mají stejnou právní sílu jako Kodex.

Kodex a navazující rezoluce byly původně doporučeními. Předpokládalo se totiž, že jednomyslné přijetí téměř všemi státy světa dodá těmto dokumentům dostatečně silnou morální a politickou váhu, aby je výrobci, distributoři a prodejci náhrad mateřského mléka, dudlíků a lahví ke krmení dětí vzali vážně. To se však nenaplnilo.

V roce 2013 zmínil povinnost států implementovat a vynucovat Kodex a navazující rezoluce a povinnost obchodních společností je dodržovat Výbor OSN pro práva dítěte v obecném komentáři č. 15 a č. 16. Obdobně se vyjádřil i Výbor OSN pro ekonomická, sociální a kulturní práva v obecném komentáři č. 24 z roku 2017. Vzhledem k judikatuře Mezinárodního soudního dvora (rozsudek ve věci Ahmadou Sadio Diallo z roku 2010) to tedy znamená, že tyto povinnosti lze nyní považovat za součást mezinárodního práva lidských práv.

Kodex je od počátku považován za kompromisní nepodkročitelné minimum, za nejmenšího společného jmenovatele. Státy tedy mohou na svém území upravit marketing náhrad mateřského mléka, dudlíků a lahví ke krmení dětí mnohem přísněji či rozsáhleji, než jak stanoví Kodex a navazující rezoluce. To však není případ států Evropské unie (a tedy i České republiky), v nichž jsou Kodex a navazující rezoluce upraveny legislativou pouze částečně (k poslednímu celosvětovému srovnání z roku 2020 více zde).

Cíl Kodexu a navazujících rezolucí

Cílem Kodexu a navazujících rezolucí je ochrana dětí do 36 měsíců věku, jejich rodičů a pečovatelů a zdravotníků před nevhodným, manipulativním, někdy až podprahově působícím marketingem náhrad mateřského mléka, dudlíků a lahví ke krmení dětí, čímž Kodex a navazující rezoluce přispívají k zajištění bezpečné a adekvátní výživy dětí. Neodrazují však rodiče od používání těchto produktů, pakliže se takto svobodně rozhodnou. Pouze se snaží zajistit, že rozhodování rodičů a odborníků bude probíhat na základě nestranných a vědecky podložených informací a zároveň že produkty spadající pod Kodex budou vysoce kvalitní a že na nich budou uvedeny správné instrukce k jejich co možná nejbezpečnějšímu používání.

Věcný rozsah Kodexu a navazujících rezolucí

Kodex a navazující rezoluce stanoví pravidla pro marketing:

1. náhrad mateřského mléka a dalších potravin nebo nápojů propagovaných jako částečná nebo úplná náhrada mateřského mléka, tedy:

  • umělých počátečních a pokračovacích mlék (infant formula / follow-up formula),
  • umělých mlék na podporu růstu (growing-up milk),
  • dalších umělých mlék pro děti do 36 měsíců věku,
  • jakékoliv dalších potravin a nápojů určených dětem do 6 měsíců věku (vč. obilných kaší, sušenek, piškotů, bylinných čajů, džusů atd.).

2. láhví ke krmení dětí a dudlíků.

Kodex a navazující rezoluce dále upravují kvalitu a dostupnost těchto výrobků a informace týkající se jejich použití.

Stručné shrnutí základních pravidel

1. Propagace na veřejnosti

Zákaz reklamy a propagace výrobků na veřejnosti, vč. zákazu propagace metodou cross-promotion (propagace produktu – typicky se shodným či podobným balením, označováním, či etiketou –, jehož prostřednictvím je propagován i produkt spadající pod Kodex). Zákaz zdravotních a výživových tvrzení na produktech.

2. Vzorky

Zákaz rozdávání vzorků produktů těhotným ženám, matkám nebo jejich rodinným příslušníkům. Zákaz rozdávání vzorků produktů zdravotníkům, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro účely odborného posouzení nebo výzkumu na institucionální úrovni (ani tyto vzorky však nesmějí být poskytovány těhotným ženám, matkám nebo jejich rodinným příslušníkům).

3. Zdravotnická zařízení

Zákaz propagace produktů ve zdravotnických zařízeních (tzn. žádné výstavky produktů, plakáty, kalendáře nebo distribuce propagačních materiálů poskytnutých výrobci, prodejci či distributory produktů spadajících pod Kodex). Zákaz působení „odborných zástupců“ nebo obdobného personálu poskytovaného nebo placeného výrobci nebo distributory. Finanční podpora a pobídky nesmí vytvářet střety zájmů.

4. Zdravotníci

Žádné dary ani vzorky s výjimkou případů, kdy je vzorek produktu nezbytný pro účely odborného posouzení nebo výzkumu na institucionální úrovni (ani tyto vzorky však nesmějí být poskytovány těhotným ženám, matkám nebo jejich rodinným příslušníkům). Finanční podpora a pobídky nesmí vytvářet střety zájmů.

5. Dodávky náhrad mateřského mléka

Žádné dodávky náhrad mateřského mléka zdarma nebo za nízkou cenu do jakékoliv části zdravotnického systému.

6. Informace

Informace a vzdělávací materiály musí objasňovat prospěšnost kojení, zdravotní rizika spojená s krmením z lahve a důsledky související s používáním náhrad mateřského mléka. Informace o produktech musí být věcné a vědecky podložené. Vlády se musí vyhnout střetu zájmů a zajistit, že materiály v rámci programů zaměřených na kojence a děti nebudou sponzorovány výrobci a distributory produktů spadajících pod Kodex.

7. Označování

Na každém obaly či etiketě výrobků musí být jasně a čitelně uvedeno prohlášení o významu kojení, informace o potřebě konzultace se zdravotnickým pracovníkem ohledně nutnosti a správné metody používání, instrukce pro vhodnou přípravu a varování před zdravotními riziky nesprávné přípravy. Na obalech či etiketách nesmí být obrázky kojenců, jiné obrázky nebo texty idealizující používání náhrad mateřského mléka. Etikety musí obsahovat varování, že sušená umělá výživa může obsahovat patogenní mikroorganismy, a musí být tedy připravena a používána adekvátním způsobem. Etikety příkrmů nesmí metodou cross-promotion propagovat náhrady mateřského mléka (s výjimkou názvu společnosti a loga by například měla být použita odlišná barevná schémata, design, názvy, slogany a maskoti), nesmí propagovat krmení z láhve a musí informovat o důležitosti pokračování v kojení.

8. Kvalita

Nevhodné produkty, např. slazená kondenzovaná mléka, nesmí být propagovány jako vhodné pro děti. Všechny produkty musí být vysoké kvality (dosahovat standardů Codex Alimentarius) a odpovídat klimatickým a skladovacím podmínkám v zemích, kde jsou používány.

Celé znění Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka v češtině najdete zde. Výčet kodexových rezolucí s odkazy na anglické znění pak tady. Aktuálně připravujeme jejich shrnutí a překlady do češtiny.