Po dvou týdnech od upozornění organizátorů akce v Thomayerově nemocnici, na níž došlo k hrubému porušení Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka WHO/UNICEF a navazujících rezolucí Světového zdravotnického shromáždění s lítostí konstatujeme, že jsme doposud obdrželi reakci pouze jednoho z nich – Thomayerovy nemocnice, resp. jejího ředitele doc. Zdeňka Beneše.

Vzhledem k tomu, že se s argumenty, jež pan ředitel použil, aby ospravedlnil postup nemocnice, nesetkáváme poprvé, zveřejňujeme celou naši odpověď:

Vážený pane řediteli,

děkujeme za odpověď. Také bychom si přáli, aby se jednalo o pouhé nedorozumění.

Ve svém dopise naznačujete, že pakliže se Thomayerova nemocnice v minulosti obstojně umístila ve dvou studiích zabývajících se podporou kojení, z nichž však ani jedna nehodnotila soulad nemocničních praktik s Mezinárodním kodexem marketingu náhrad mateřského mléka WHO/UNICEF a navazujícími rezolucemi Světového zdravotnického shromáždění (dále jen „Kodex“), je irelevantní, zda nemocnice přijímá sponzoring společnosti Nestlé jakožto výrobce náhrad mateřského mléka na svých akcích, facilituje propagaci těchto výrobců zdravotníkům a aktivně se podílí na propagaci výrobků společnosti Nestlé veřejnosti. Tak tomu však není.

Bez ohledu na to, že Kodex v celé své šíři není pro Thomayerovu nemocnici právně závazný, jak ve svém dopise správně upozorňujete, neb zatím není řádně implementován do naší legislativy, je nemocnice povinna jej dodržovat minimálně z titulu držitelky certifikátu Baby-friendly Hospital WHO/UNICEF. Implementační manuál programu Baby-friendly Hospital Initiative z roku 2018 (https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-implementation-2018.pdf) jasně stanovuje povinnost plně dodržovat Kodex (v bodě 1a 10 kroků k úspěšnému kojení). Navíc připomínáme, že od roku 2013 je povinnost státu implementovat a vynucovat naplňování Kodexu součástí mezinárodního práva lidských práv. Nemocnice přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví by proto měly být ke svým povinnostem plynoucím z Kodexu o to citlivější.

Pod Kodex přitom spadá veškerá umělá výživa (infant formula) určená dětem od 0 do 36 měsíců, jak opakovaně upozorňuje WHO a UNICEF, výživu pro zvláštní lékařské účely (např. pro děti alergické či s jinou zdravotní obtíží) nevyjímaje. To potvrzuje i stávající evropská legislativa (viz nařízení Evropské komise 2016/128 ze dne 25. září 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na potraviny pro zvláštní lékařské účely).

Pravidlo zakazující sponzoring jakýchkoliv zdravotnických akcí a vědeckých akcí ze strany výrobců náhrad mateřského mléka, obsažené např. v rezoluci WHA 69.9 (Pokyny k ukončení nevhodné výživy kojenců a malých dětí) z roku 2016, má své opodstatnění. Jak vysvětluje sama Světová zdravotnická organizace v Implementačním manuálu k Pokynům (https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/manual-ending-inappropriate-promotion-food/en/, str. 13), odmítnutí sponzoringu je mj. krokem k ochraně samotných zdravotníků: „Sponzorství takových setkání umožňuje společnostem získat preferenční přístup ke zdravotníkům, poskytuje jim příležitost přímo komunikovat své názory na výživu kojenců a malých dětí a vystavuje zdravotníky neobjektivním informacím o výživě kojenců a malých dětí. Zdravotníci a jejich odborné společnosti si musí být vědomy, že jejich reputace a důvěryhodnost, že budou postupovat v nejlepším zájmu pacientů, budou poškozené, pokud bude zjevné, že jsou financovány nebo sponzorovány společností, která profituje ze zboží, jež není v nejlepším zájmu zdraví matek a dětí. Zdravotníci a jejich odborné společnosti mají morální povinnost respektovat a chránit práva žen a dětí nebýt vystaveny nevhodnému marketingu náhrad mateřského mléka a souvisejících produktů.“

Souhlasíme s Vámi, že zdravotníci potřebují informace o náhradách mateřského mléka ke své práci. Z tohoto důvodu také Kodex nezakazuje, aby výrobci zdravotníkům některé informace poskytovali. Stanovuje však podmínky, za jakých tak mohou činit, a to v čl. 7.2 a dále např. v rezoluci WHA 69.9 (Pokyny k ukončení nevhodné výživy pro kojence a malé děti). Jedná se pouze o informace věcné a vědecké – tedy informace objektivní, nikoliv propagační. Pakliže byl ovšem na akci umístěn reklamní banner společnosti Nestlé a dle zveřejněných  fotek také prezentační stánek, nejedná se již o informování zdravotníků v souladu s Kodexem, ale o zakázané propagační aktivity.

V kontextu speciální výživy určené dětem s alergiemi si zároveň dovolíme upozornit na zjištění publikovaná v roce 2018 v renomovaném lékařském časopise British Medical Journal stran vlivu průmyslu na nadměrné diagnostikování alergie na bílkoviny kravského mléka (https://www.bmj.com/content/363/bmj.k5056). V letošním roce pak článek dr. Munblita a kol. v Jama Pediatrics potvrdil, že používaná vágní diagnostická kritéria k určení alergie na kravské mléko nejsou evidence-based a mohou poškodit zejména ty děti, které jsou kojené a nekonzumují kravské mléko napřímo (viz https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/2764081). Stejná doporučení, jež byla kritizována ve Velké Británii, prokazatelně šíří společnost Nestlé prostřednictvím svých reklamních materiálů i v České republice, a to vč. materiálů určených zdravotníkům. Nelze vyloučit, že tyto byly distribuovány i na Vaší akci.

Věříme, že tyto řádky dostatečně objasňují, proč Vaše odpověď nedokázala vyvrátit naše znepokojení a proč je naše žádost ve věci rychlé nápravy situace stále vysoce aktuální. Pakliže to bude potřebné k dalšímu vyjasnění situace, velmi rádi budeme v debatě o této věci pokračovat i osobně.

S pozdravem

Mgr. et Mgr. Aneta Majerčíková
předsedkyně SpoKojení, z. s.

Na vědomí:
Ministerstvo zdravotnictví – zřizovatel nemocnice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *