Porušení Kodexu v Thomayerově nemocnici – pokračování

Po dvou týdnech od upozornění organizátorů akce v Thomayerově nemocnici, na níž došlo k hrubému porušení Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka WHO/UNICEF a navazujících rezolucí Světového zdravotnického shromáždění s lítostí konstatujeme, že jsme doposud obdrželi reakci pouze jednoho z nich – Thomayerovy nemocnice, resp. jejího ředitele doc. Zdeňka Beneše.

Vzhledem k tomu, že se s argumenty, jež pan ředitel použil, aby ospravedlnil postup nemocnice, nesetkáváme poprvé, zveřejňujeme celou naši odpověď:

Vážený pane řediteli,

děkujeme za odpověď. Také bychom si přáli, aby se jednalo o pouhé nedorozumění.

Ve svém dopise naznačujete, že pakliže se Thomayerova nemocnice v minulosti obstojně umístila ve dvou studiích zabývajících se podporou kojení, z nichž však ani jedna nehodnotila soulad nemocničních praktik s Mezinárodním kodexem marketingu náhrad mateřského mléka WHO/UNICEF a navazujícími rezolucemi Světového zdravotnického shromáždění (dále jen „Kodex“), je irelevantní, zda nemocnice přijímá sponzoring společnosti Nestlé jakožto výrobce náhrad mateřského mléka na svých akcích, facilituje propagaci těchto výrobců zdravotníkům a aktivně se podílí na propagaci výrobků společnosti Nestlé veřejnosti. Tak tomu však není.

Bez ohledu na to, že Kodex v celé své šíři není pro Thomayerovu nemocnici právně závazný, jak ve svém dopise správně upozorňujete, neb zatím není řádně implementován do naší legislativy, je nemocnice povinna jej dodržovat minimálně z titulu držitelky certifikátu Baby-friendly Hospital WHO/UNICEF. Implementační manuál programu Baby-friendly Hospital Initiative z roku 2018 (https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-implementation-2018.pdf) jasně stanovuje povinnost plně dodržovat Kodex (v bodě 1a 10 kroků k úspěšnému kojení). Navíc připomínáme, že od roku 2013 je povinnost státu implementovat a vynucovat naplňování Kodexu součástí mezinárodního práva lidských práv. Nemocnice přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví by proto měly být ke svým povinnostem plynoucím z Kodexu o to citlivější.

Pod Kodex přitom spadá veškerá umělá výživa (infant formula) určená dětem od 0 do 36 měsíců, jak opakovaně upozorňuje WHO a UNICEF, výživu pro zvláštní lékařské účely (např. pro děti alergické či s jinou zdravotní obtíží) nevyjímaje. To potvrzuje i stávající evropská legislativa (viz nařízení Evropské komise 2016/128 ze dne 25. září 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na potraviny pro zvláštní lékařské účely).

Pravidlo zakazující sponzoring jakýchkoliv zdravotnických akcí a vědeckých akcí ze strany výrobců náhrad mateřského mléka, obsažené např. v rezoluci WHA 69.9 (Pokyny k ukončení nevhodné výživy kojenců a malých dětí) z roku 2016, má své opodstatnění. Jak vysvětluje sama Světová zdravotnická organizace v Implementačním manuálu k Pokynům (https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/manual-ending-inappropriate-promotion-food/en/, str. 13), odmítnutí sponzoringu je mj. krokem k ochraně samotných zdravotníků: „Sponzorství takových setkání umožňuje společnostem získat preferenční přístup ke zdravotníkům, poskytuje jim příležitost přímo komunikovat své názory na výživu kojenců a malých dětí a vystavuje zdravotníky neobjektivním informacím o výživě kojenců a malých dětí. Zdravotníci a jejich odborné společnosti si musí být vědomy, že jejich reputace a důvěryhodnost, že budou postupovat v nejlepším zájmu pacientů, budou poškozené, pokud bude zjevné, že jsou financovány nebo sponzorovány společností, která profituje ze zboží, jež není v nejlepším zájmu zdraví matek a dětí. Zdravotníci a jejich odborné společnosti mají morální povinnost respektovat a chránit práva žen a dětí nebýt vystaveny nevhodnému marketingu náhrad mateřského mléka a souvisejících produktů.“

Souhlasíme s Vámi, že zdravotníci potřebují informace o náhradách mateřského mléka ke své práci. Z tohoto důvodu také Kodex nezakazuje, aby výrobci zdravotníkům některé informace poskytovali. Stanovuje však podmínky, za jakých tak mohou činit, a to v čl. 7.2 a dále např. v rezoluci WHA 69.9 (Pokyny k ukončení nevhodné výživy pro kojence a malé děti). Jedná se pouze o informace věcné a vědecké – tedy informace objektivní, nikoliv propagační. Pakliže byl ovšem na akci umístěn reklamní banner společnosti Nestlé a dle zveřejněných  fotek také prezentační stánek, nejedná se již o informování zdravotníků v souladu s Kodexem, ale o zakázané propagační aktivity.

V kontextu speciální výživy určené dětem s alergiemi si zároveň dovolíme upozornit na zjištění publikovaná v roce 2018 v renomovaném lékařském časopise British Medical Journal stran vlivu průmyslu na nadměrné diagnostikování alergie na bílkoviny kravského mléka (https://www.bmj.com/content/363/bmj.k5056). V letošním roce pak článek dr. Munblita a kol. v Jama Pediatrics potvrdil, že používaná vágní diagnostická kritéria k určení alergie na kravské mléko nejsou evidence-based a mohou poškodit zejména ty děti, které jsou kojené a nekonzumují kravské mléko napřímo (viz https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/2764081). Stejná doporučení, jež byla kritizována ve Velké Británii, prokazatelně šíří společnost Nestlé prostřednictvím svých reklamních materiálů i v České republice, a to vč. materiálů určených zdravotníkům. Nelze vyloučit, že tyto byly distribuovány i na Vaší akci.

Věříme, že tyto řádky dostatečně objasňují, proč Vaše odpověď nedokázala vyvrátit naše znepokojení a proč je naše žádost ve věci rychlé nápravy situace stále vysoce aktuální. Pakliže to bude potřebné k dalšímu vyjasnění situace, velmi rádi budeme v debatě o této věci pokračovat i osobně.

S pozdravem

Mgr. et Mgr. Aneta Majerčíková
předsedkyně SpoKojení, z. s.

Na vědomí:
Ministerstvo zdravotnictví – zřizovatel nemocnice

Porušení Kodexu v Thomayerově nemocnici

Není tak časté, abychom veřejně upozorňovali na konkrétní porušení Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka a navazujících rezolucí Světového zdravotnického shromáždění. Pokud bychom totiž měli o všech zjištěných porušeních informovat jednotlivě, náš spolek nebude dělat nic jiného. O to závažnější však je, když tak učiníme.

Dne 19. června 2020 pořádala Thomayerova nemocnice a Pediatrická klinika 1. LF UK ve spolupráci s Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost I. ročník Krčského pediatrického odpoledne.

Akce byla sponzorována společností Nestlé, tedy výrobcem náhrad mateřského mléka. Jeho výrobky spadající do působnosti Kodexu byly také na místě propagovány, jak dokazuje popis akce a fotografie zveřejněné Thomayerovou nemocnicí a 1. LF UK. Ostatně i návazná komunikace organizátorů o školení, ve které se mj. píše o „zdravé dětské výživě“ společnosti Nestlé, by mohla být právem vnímána jako propagační.

Akci na půdě Thomayerovy nemocnice hodnotíme jako porušení čl. 7.1, 7.2 a 7.3 Kodexu v kombinaci s rezolucemi WHA 49.15, WHA 58.32 a zejm. WHA 69.9 (Pokyny k ukončení nevhodné propagace výživy kojenců a malých dětí). Právě v poslední zmíněné rezoluci (resp. její příloze) se společnostem, které dodávají na trh výživu pro kojence a malé děti, a jejich zástupcům explicitně zakazuje sponzorovat setkávání pracovníků ve zdravotnictví a vědecká setkávání. Pracovníkům ve zdravotnictví, zdravotnickým systémům, profesním sdružením zdravotníků a nevládním organizacím se pak zakazuje umožňovat těmto společnostem sponzorovat setkání pracovníků ve zdravotnictví a vědecká setkání.

V tomto konkrétním případě je situace o to vážnější, že se porušení Kodexu dopustila právě Thomayerova nemocnice. Tedy první držitelka certifikátu Baby-friendly Hospital v ČR. Sídlo Laktační ligy a Národního laktačního centra – modelového a koordinačního pracoviště podpory kojení v ČR, jehož zaměstnanci jsou zároveň z pověření WHO a UNICEF hodnotiteli Baby-friendly Hospital Initiative v ČR. Toto své porušení pak nemocnice sama zveřejnila na
svých webových a FB stránkách, jako by takové jednání bylo normální a v naší společnosti akceptovatelné.

Stejně tak je nepříjemná účast Pediatrické kliniky I. LF UK na porušení Kodexu, neboť se jedná o výukové pracoviště pro mediky a postgraduálně se vzdělávající lékaře. Tito by se dle našeho názoru měli na akademické půdě učit etickým postupům (vč. toho, že není přípustné přijímat sponzorské dary od výrobců náhrad mateřského mléka a že o tom, kdy a jak umělou kojeneckou výživu používat, je nutno rozhodovat na základě nestranných informací, nikoliv komerčních sdělení), než jak mezinárodně uznávaná pravidla porušovat. Jelikož informace o akci byly rovněž zveřejněny na stránkách 1. LF UK, nebylo by pak nikterak překvapující, kdyby i ostatní studenti 1. LF UK, kteří nepůsobili v době uskutečnění akce přímo na Pediatrické klinice, nabyli dojmu, že postup organizátorů byl standardní a sponzoring zdravotnických akcí výrobci náhrad mateřského mléka a propagace produktů tohoto sponzora na místě i v následné komunikaci o akci v pořádku.

V neposlední řadě je pak mrzuté porušení Kodexu i ze strany odborné společnosti praktických dětských lékařů, což vynikne o to více při srovnání s jejím britským protějškem – the Royal College of Paediatrics and Child Health –, jenž od minulého roku nepřijímá finance od výrobců náhrad mateřského mléka. Jak totiž píší např. prof. C. Wright a A. J. R. Waterston v článku Relationships between pediatricians and infant formula milk companies: „Sponzorství svou povahou vytváří střet zájmů. Ať už je ve formě dárku, občerstvení nebo pomoci s výdaji konference, vytváří pocit zavázanosti a potřebu se nějakým způsobem odvděčit. Tento „dárkový vztah“ tímto ovlivňuje náš postoj k dané společnosti a jejím produktům a vede k nevědomé neochotě přemýšlet nebo vyjadřovat se o nich negativně. I kdyby byli jedinci neovlivnění sponzorstvím a následně jednali ve vztahu k výživě dětí zcela zodpovědně, tito stále přijetím sponzorství nebo přednášením na setkáních výrobců náhrad mateřského mléka propůjčují kredibilitu dané společnosti viditelným propojením svého jména a pozice se společností.“

Obrátili jsme se tedy písemně na vedení nemocnice, zřizovatele nemocnice (Ministerstvo zdravotnictví), Pediatrickou kliniku I. LF UK a vedení Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost s žádostí, aby se od takového jednání distancovali a aby učinili kroky, jimiž do budoucna porušování Kodexu zamezí (tedy zejm. seznámili sebe a svůj personál s povinnostmi plynoucími z Kodexu a nastavili si pravidla pro přijímání sponzorství v souladu s Kodexem).

Tímto žádáme o pomoc i veřejnost. Pokud máte možnost, dejte prosím též vedení Thomayerovy nemocnice (zdenek.benes@ftn.cz) a jejímu zřizovateli Ministerstvu zdravotnictví (mzcr@mzcr.cz), vedení Pediatrické kliniky I. LF UK (martin.magner@ftn.cz) a vedení Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost (hulleova.ilona@gmail.com) najevo, že porušování Kodexu není v pořádku.

Edit 5. 7. 2020: Opravili jsme kontakt na vedení Pediatrické kliniky I. LF UK. Ačkoliv webové stránky t. č. uvádějí jako přednostku Kliniky doc. MUDr. Hanu Houšťkovou, CSc (https://pediatrie.lf1.cuni.cz/), byli jsme upozorněni, že přednostou Pediatrické kliniky je v současné době doc. MUDr. Martin Magner, Ph.D. – martin.magner@ftn.cz.

Neonatologické dny 2019

„Přijímání peněz nebo jiných pobídek, jakkoliv podmíněných, vytváří pocit povinnosti a zavázanosti k dotčené společnosti. To je přesně to, čemu by měly odborné společnosti […] vyhnout. Mají morální povinnost chránit sebe i své členy před nevhodnou propagací náhrad mateřského mléka ve všech formách, byť nepřímých, a před výslednými střety zájmů ve zdravotnickém prostředí. Navíc mají odborné společnosti morální povinnost respektovat a chránit práva žen a dětí být bez nevhodných marketingových praktik ve všech jejich podobách.“

Costello, A. – Branca, F. – Rollins, N. – Stahlhofer, M. – Grummer-Strawn, L.: Health Professional Associations and Industry Funding, in: The Lancet, vol. 389, no. 10069, 2017, s. 597-598. 

V těchto dnech probíhají v Olomouci Neonatologické dny, které pořádají Česká neonatologická společnost ČLS JEP, Novorozenecké oddělení FN Olomouc a LF UP v Olomouci a Dětská následná intenzivní péče Vojenské nemocnice Olomouc.

Ve veřejně dostupném programu [1] děkují organizátoři kongresu za podporu svým partnerům, z nichž někteří jsou známí tím, že dlouhodobě, viditelně a vědomě porušují své povinnosti plynoucí z Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka. Tito partneři jsou zároveň největší hráči na trhu s náhradní kojeneckou výživou – Nestlé, Hero, Hipp, Nutricia.

Je skutečně možné oddělit odborný program kongresu od propagace sponzorů a jejich produktů v materiálech konference a následně přímo na místě konání akce? Domníváme se, že nikoliv.

Je naprosto základní a zásadní, aby školení odborníků probíhala nezávisle na výrobcích umělé kojenecké výživy,“ zdůraznila letos v květnu v Senátu ČR na veřejném slyšení Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, které proběhlo za odborné garance SpoKojení, z.s., i náměstkyně ministra zdravotnictví MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH. [2] Totožného názoru jsou ostatně také členské státy Světové zdravotnické organizace, jež před třemi lety schválily Pokyny k ukončení nevhodné propagace výživy kojenců a malých dětí (rezoluce WHA 69.9), doplňující text Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka. V Pokynech se výslovně píše, že výrobci náhrad mateřského mléka nemají sponzorovat setkávání pracovníků ve zdravotnictví; zdravotníci zároveň nemají takový sponzoring umožňovat.[3] 

Domníváme se, že je z naší strany nadále nutno vysvětlovat veřejnosti i zdravotníkům, proč je Kodex a jeho bezvýhradné dodržování potřebné. Poprvé jsme toto téma otevřeli v březnu 2019, kdy naše předsedkyně Aneta Majerčíková odmítla svou účast na III. kongresu České komory porodních asistentek právě z důvodu sponzorování společnostmi porušujícími Kodex.[4]

Budeme proto monitorovat i nadále odborné konference a školení a těšíme se, že bude přibývat takových, kde je Kodex v plné šíři dodržován. 

[1] Program XXXV. Neonatologických dnů, dostupný na: http://www.bos-congress.cz/admin/dokumenty/neonatology2019.pdf

[2] Tisková zpráva SpoKojení, z. s., ze dne 20. května 2019, dostupná na:  http://spokojeni.org/ke-stazeni/tiskove-zpravy/

[3] WHO Guidance on ending the inappropriate promotion of foods for infants and young children, 2016, dostupné na: https://www.who.int/nutrition/topics/guidance-inappropriate-food-promotion-iyc/en/

[4] Stanovisko SpoKojení, z.s. k přítomnosti společností porušujících Kodex na konferencích zdravotníků ze dne 28. března 2019, dostupné zde.

K soutěži o „kojicí set“ Philips Avent

V prosinci 2018 vyhlásila společnost Philips Avent soutěž na svých Facebookových stránkách. Součástí “kojicího setu”, jenž mohli soutěžící vyhrát, byly i dudlíky a lahve na krmení dětí. Propagace těchto produktů je ovšem již 38 let celosvětově regulována Mezinárodním kodexem marketingu náhrad mateřského mléka Světové zdravotnické organizace a UNICEF (dále jen “Kodex”) [1].

Mezinárodní dokumentační centrum Kodexu (ICDC), vedené International Baby Food Action Network (IBFAN), tedy mezinárodní sítí, jejímž členem je i spolek SpoKojení, a jež pro Světovou zdravotnickou organizaci, UNICEF a jiné orgány OSN dlouhodobě monitoruje porušování Kodexu po celém světě, nyní vyhodnotil tento postup Philips Avent jako několikanásobné porušení Kodexu.

Konkrétně došlo k porušení:
👉 čl. 5.1 Kodexu zakazujícímu reklamu či propagaci výrobků pro veřejnost,
👉 čl. 5.2 a 5.4 Kodexu zakazujícím poskytovat, přímo či nepřímo, těhotným ženám, matkám nebo jejich rodinným příslušníkům vzorky výrobků a dárky v podobě předmětů nebo potřeb, které by mohly propagovat používání náhrad mateřského mléka nebo krmení kojeneckou lahví
👉 čl. 5.3 Kodexu zakazujícímu cílenou reklamu, rozdávání vzorků nebo jiný nástroj propagace za účelem stimulování prodeje přímo spotřebiteli na maloobchodní úrovni
👉 čl. 5.5 Kodexu zakazujícímu, aby marketingový personál v rámci své obchodní činnosti vyhledával přímý nebo nepřímý kontakt jakéhokoliv druhu s těhotnými ženami nebo s matkami kojenců a malých dětí.

Paradoxem je, že na přímý dotaz Philips Avent pod postem k soutěži v prosinci 2018 uvedl mimo jiné, že sada obsahuje i odsávačku, proto dle názoru společnosti Kodex porušen není. Ve skutečnosti ale Kodex žádné výjimky tohoto typu neobsahuje.

Celý text ICDC je dostupný zde.

O tomto a dalších nedávných porušeních Kodexu ze strany Philips Avent budeme informovat také vedení odborných společností zdravotníků, kteří od této společnosti otevřeně přijímají finanční či jiné dary, sponzorství, reklamu ve svých časopisech apod., a vytvářejí tak sobě i svým členům nepříjemný střet zájmů.


[1] Viz čl. 2 Kodexu.

Vyjádření k diskuzi o problematickém sponzorství III. kongresu ČKPA

Velmi vítáme diskuzi, která se rozběhla kolem problematického sponzorství společností porušujících Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka (dále jen “Kodex”) na chystaném III. kongresu České komory porodních asistentek (konkrétně společností Medela, Philips Avent a Lansinoh). Taková debata byla u nás potřebná jako sůl.

Respektujeme rozhodnutí těch, kteří na kongresu vystoupí i s vědomím toho, že akce porušuje Kodex. Je to jejich výsostné právo. Rozumíme také tomu, že situace je nepříjemná, zejména s ohledem na osobní vazby na organizátory, jejichž práce v oblasti porodní asistence si vážíme.

Nemáme za to, že by vystupující museli veřejnosti zdůvodňovat své rozhodnutí účast neodvolat. Pokud se však již vyjádří, je velmi nešťastné u toho zároveň situaci bagatelizovat způsobem, jakým včera učinila dula Jana Čurdová. Kodex přijatý v roce 1981 WHO a UNICEF je pouze minimálním standardem v dané oblasti a ve svém čl. 2 jednoznačně vypočítává mezi produkty v působnosti Kodexu i dudlíky a kojenecké lahve. I jejich propagace na veřejnosti je tedy důvodně zakázána a směrem ke zdravotníkům striktně regulovaná. O tom, jak se společnosti Lansinoh, Medela a Philips Avent staví k dodržování těchto pravidel, vypovídají mimo jiné pravidelné zprávy Mezinárodního dokumentačního centra Kodexu (www.ibfan-icdc.org), které od roku 1985 funguje v rámci IBFAN, tedy mezinárodní sítě, jejímž členem je i náš spolek, a která dlouhodobě spolupracuje mimo jiné s WHO, UNICEF a dalšími mezinárodními organizacemi.

Dovolujeme si připomenout, že čl. 7.3 Kodexu jasně uvádí, že „zdravotnickým pracovníkům nebo jejich rodinným příslušníkům by neměly být výrobci nebo distributory nabízeny žádné finanční nebo materiální stimuly k propagování výrobků v rozsahu působnosti tohoto kodexu, ani by zdravotnickými pracovníky nebo jejich rodinnými příslušníky neměly být přijímány.“ Organizátoři konference však od výše uvedených společností přijali sponzorské dary a chtějí jim umožnit aktivní účast na akci do nejvyšší možné míry (od propagačních stánků a ukázek produktů, přes rozdávání vzorků zdarma, až po vystoupení v hlavním programu). A to přestože i další návazné dokumenty WHO, např. Pokyny k ukončení nevhodné propagace výživy pro kojence a malé děti z roku 2016, v bodě 15 uvádí, že „pracovníci ve zdravotnictví, zdravotnické systémy, profesní sdružení zdravotníků a nevládní organizace by neměly […] umožňovat těmto společnostem sponzorovat setkání pracovníků ve zdravotnictví a vědecká setkání.“

Tyto svoje povinnosti by měli organizátoři jakožto zdravotníci v souladu s čl. 7.1 Kodexu znát a zcela samozřejmě dodržovat. Na celý problém jsme je upozornili a vedli s nimi dlouhou konverzaci, kde jsme se snažili problém osvětlit a zajistit, aby akce a její organizátoři Kodex neporušovali. Nejde o žádný populismus či snahu organizátory trestat, když jsme následně odvolali vystoupení naší předsedkyně Anety Majerčíkové. O tomto kroku jsme informovali na našem FB a uvědomili o něm i některé vystupující.

Je smutné, když se odborné organizace zdravotníků (např. ICM nebo EMA) staví ke komerčním společnostem porušujícím Kodex vstřícněji, než by odpovídalo mezinárodně přijímaným minimálním standardům. Ještě smutnější pak je, pokud se jimi snaží legitimizovat své jednání další zdravotníci a podpůrné profese. Jsme připravení vést debatu o tématu i nadále a věříme, že časem se povědomí o Kodexu a jeho dodržování zvýší.