Znovu k Národní komisi pro kojení

Ve čtvrtek 10. října 2019 by měla poprvé zasednout Národní komise pro kojení, která má mimo jiné implementovat a koordinovat strategii kojení podle zásad Baby-friendly Hospital Initiative, tedy mj. zajistit v porodnicích úplné dodržování Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka. Tento proces by měl slovy Světového zdravotnického shromáždění (kde má svého zástupce i Česká republika) probíhat transparentně, nezávisle, bez komerčního vlivu a s ohledem na rezoluce o vyhnutí se střetu zájmů.

Přes naše upozornění o obsazení nového orgánu, tedy konkrétně na střety zájmů tří členů nové komise a na jeho nereprezentativnost spočívající v nezahrnutí odborníků z terénu i příjemkyň péče samotných, doposud nedošlo k žádným změnám. Na naši zprávu zaslanou ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi a jeho náměstkyni jsme zatím také odpověď nedostali.

Za této situace žádáme Ministerstvo zdravotnictví České republiky, aby učinilo alespoň tyto dva konkrétní kroky, kterými vyřeší do očí bijící střety zájmů, jež zbytečně Národní komisi pro kojení zatěžují a znedůvěryhodňují:

  1. zajistit, aby v Národní komisi pro kojení nebyli členové spojení s iniciativou 1000 dní výrobce umělé výživy Nutricie (doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D., a MUDr. Bohuslav Procházka),
  2. zajistit, aby Národní laktační centrum a Laktační liga, v jejichž čele stojí MUDr. Anna Mydlilová, přestaly přijímat finance ze strany Philips Avent (výrobce dudlíků a lahví), pakliže má MUDr. Mydlilová zůstat místopředsedkyní a členkou tohoto orgánu.

Střety zájmů v Národní komisi pro kojení

Ke dni 23. září 2019 bylo na stránkách Ministerstva zdravotnictví zveřejněno složení nové Národní komise pro kojení, jež se má slovy ministra zdravotnictví „zaměřit na zajištění kvalitní péče o kojící ženu v porodnici i v návazné péči po propuštění z porodnice“.[1]

V obecné rovině jsme za tuto novou pracovní skupinu rádi, protože vnímáme její velký potenciál, aby nasměrovala politiku Ministerstva zdravotnictví směrem k tolik potřebným strukturálním změnám systému, ať již jde o implementaci Baby-friendly Hospital Initiative 2018, vč. Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka a návazných rezolucí WHA, či o zajištění dostupné a kvalitní poporodní péče po propuštění ženy a dítěte z porodnice. 

Na druhou stranu ale víme – a varovali jsme zcela otevřeně již minulý týden – že, aby Národní komise pro kojení mohla plnit svoji roli, nemůže v ní zasedat nikdo se zjevným nebo vnímaným střetem zájmů. A k tomu bohužel došlo.

Místopředsedkyní Národní komise pro kojení byla jmenována MUDr. Anna Mydlilová, vedoucí Národního laktačního centra a Laktační ligy, která se dlouhodobě nachází ve vážném střetu zájmů, byť je sama spoluautorkou brožurky s názvem Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka – WHO kodex. V poslední době je důvodem střetu zájmu přijímání peněz ze strany Philips Avent, výrobce lahví a dudlíků, jak pro časopis Laktační ligy MAMITA [2], tak i k zajištění občerstvení na konferenci/školení pro laktační poradkyně [3]. V minulosti šlo ovšem i o akceptaci peněz od výrobců umělé kojenecké výživy.[4] Zároveň nelze než vyjádřit politování nad tím, že by ve vedení Národní komise pro kojení měla být osoba, která je svou nečinností odpovědná za aktuální stav Baby-friendly Hospital Initiative, kdy se dlouhodobě nekontroluje kvalita poskytované péče v porodnicích s certifikátem Baby-friendly Hospital – nemocnice až na jednu výjimku neprochází recertifikací. A to přestože již více než 8 let panují pochyby nad kvalitou podpory kojení v nemocnicích s certifikátem Baby-friendly Hospital.[5] 

Členem komise se stal i doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D., spojený s Nestlé [6] i Nutricií, tedy výrobci umělé kojenecké výživy, a zejména pak s iniciativou Nutricie 1000 dní, jež slovy Mezinárodního dokumentačního centra Kodexu (ICDC IBFAN) „zneužila kampaně UNICEF 1.000 Days“.[7] Do dnešního dne je doc. Bronský členem správní rady nadačního fondu 1000 dní do života, jehož zřizovatelem je právě Nutricie.[8] Stejně tak je s iniciativou Nutricie 1000 dní spojen rovněž MUDr. Bohumil Procházka, který – jak lze veřejně dohledat – mimo jiné pod hlavičkou Nutricie prezentoval workshop Výživa batolat [9]  a je tak spolu s doc. Bronským jedním z několika českých lékařů, kteří svým aktivním působením spoluvytvářeli image tohoto výrobce umělé kojenecké výživy jakožto odborníka na zdravou výživu dětí, a zvyšovali tím jeho důvěryhodnost mezi zdravotníky i veřejností.[10]

Klíč pro sestavení komise?

Nad rámec toho není příliš zjevné, podle jakého klíče byli členové pracovní skupiny vybráni a také proč některé skupiny nejsou v Národní komisi vůbec zastoupeny. Zejména jde o příjemkyně péče, kterých se celá záležitost týká nejvíce. Jejich absenci nenahradí ani průzkum veřejného mínění, který si Ministerstvo zdravotnictví nechalo zpracovat. Dále pokud se chce Ministerstvo zdravotnictví seriózně zabývat návaznou péčí po propuštění z porodnice, zcela zásadně chybí v Národní komisi pro kojení hlas profesionálů působících přímo v terénu – zejm. terénních laktačních poradkyň, komunitních porodních asistentek, dětských sester či profesionálních dul.

Národní komisi pro kojení tak v současném složení nelze považovat ani za dostatečně reprezentativní, aby naplnila zadání Ministerstva, a s ohledem na minimálně tři členy, vč. místopředsedkyně, ve střetu zájmů ani za důvěryhodný orgán prostý komerčního vlivu výrobců náhrad mateřského mléka, dudlíku a lahví. Žádáme proto Ministerstvo zdravotnictví, aby složení Národní komise pro kojení s ohledem na výše uvedené ještě přehodnotilo.

[1] Viz  Vojtěch, A.: 98 % žen považuje kojení za důležité, Facebook, 23. 9. 2019.

[2] Viz např. MAMITA, č. 68/2019.

[3] Výpovědi účastnic konference Laktační ligy pořádané dne 30. května 2019 a fotodokumentace stánku Philips Avent na akci. Stánek Philips Avent byl přítomen i na konferenci 17. září 2019, konané při příležitosti Národního týdne kojení.

[4] Namátkou např. MAMITA, č. 34/2010, kde čtenář najde placenou inzerci nejen od společností Philips Avent a Medela, ale také Nestlé a Nutricia. 

[5] Viz Mrázková, J.: Zhodnocení fungování iniciativy Baby friendly hospital v ČR z pohledu andragoga, diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2011.

[6] Nestlé Baby CZ/SK: Prvních 1000 dnů: doc.MUDr.Jiří Bronský, Ph.D., YouTube, dostupné online na: https://www.youtube.com/watch?v=sZSQkSjLKic.

[7] Viz International Code Documentation Centre IBFAN: Breaking the Rules, Stretching the Rules: Evidence of violations of the International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes and subsequent resolutions,compiled from June 2014 to June 2017, s. vii.

[8] Viz Ministerstvo spravedlnosti: Výpis z nadačního rejstříku ke dni 23. 9. 2019: 1000 dní do života, nadační fond, dostupné na: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=736053&typ=PLATNY.

[9] Viz Iniciativa 1000 dní: Video Workshop „Výživa batolat“, dostupné na https://www.1000dni.cz/pro-pediatry/videa/.

[10] Viz International Code Documentation Centre IBFAN: Breaking the Rules, Stretching the Rules: Evidence of violations of the International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes and subsequent resolutions,compiled from June 2014 to June 2017, s. vii.


English version

Národní komise pro kojení

Velmi vítáme kroky ministra zdravotnictví vedoucí k vytvoření Národní komise pro kojení dne 27. srpna 2019. Ostatně za ustavení nového orgánu, který by odpovídal požadavkům Světové zdravotnické organizace na „National Breastfeeding Coordination Body“, usilujeme již nějakou dobu.

Zároveň však nemůžeme skrýt znepokojení nad tím, zda si je Ministerstvo zdravotnictví dostatečně vědomo opakovaných doporučení Světové zdravotnické organizace (obsažených již v rezoluci WHA49.15 z roku 1996), aby tento orgán – má-li být skutečně k něčemu – byl zcela prostý komerčních vlivů. Zejména jde to, aby členové Národní komise pro kojení nebyli zatíženi střetem zájmů, tedy aby mohli jednat objektivně a nezávisle a neohrožovali svou vazbou na výrobce, distributory či prodejce náhrad mateřského mléka, dudlíků či lahví důvěryhodnost tohoto orgánu a jeho schopnost jednat ve prospěch dětí a žen v České republice.

Při této příležitosti proto připomínáme následující slova z dokumentů Světové zdravotnické organizace:

– „Členy koordinačního orgánu nemohou být subjekty se střetem zájmů, zejm. společnosti vyrábějící a/nebo propagující potraviny pro kojence a malé děti nebo lahve a dudlíky. To stejné platí pro pracovníky ve zdravotnictví, výzkumníky a další, kteří obdrželi financování od výrobců nebo distributorů produktů spadajících pod Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka nebo od jejich mateřských či dceřiných společností. Střet zájmů je soubor okolností, kdy zájmy Baby-friendly Hospital Initiative (BfHI) mohou být nepřiměřeně ovlivněny konfliktními zájmy partnera způsobem, který ovlivňuje nebo může být přiměřeně vnímán jako ovlivňující integritu, nezávislost a důvěru veřejnosti v BfHI v dané zemi a její schopnost chránit, propagovat a podporovat kojení v porodnicích. Existuje riziko, že výše zmíněné tlaky od průmyslu náhrad mateřského mléka bude pokračovat a pokoušet se  podkopat snahy BfHI na různých úrovních.“ (Implementační manuál k Baby-friendly Hospital Initiative 2018, s. 26, dostupné na: https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-implementation/en/)

– „Nikdo s vnímaným nebo zjevným zájmem či s vazbami v průmyslu umělého kojeneckého mléka nebo potravin, lahví nebo dudlíků by neměl být součástí žádného vládního monitorovacího orgánu.[…] Měly by existovat záruky, jak identifikovat a vyloučit osoby nebo tělesa, která se nacházejí ve střetu zájmů.“ (Protokol k průběžným monitorovacím mechanismům Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka, s. 11 an. dostupné na: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259441/9789241513180-eng.pdf)

Pevně doufáme, že se díky brzy zveřejněnému seznamu členů Národní komise pro kojení naše obavy rozplynou a že budeme moci s čistým svědomím pogratulovat Ministerstvu zdravotnictví k ustavení tohoto důležitého a tak dlouho chybějícího orgánu.


Střety zájmů v Národní komisi pro kojení