Porušení Kodexu v Thomayerově nemocnici

Není tak časté, abychom veřejně upozorňovali na konkrétní porušení Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka a navazujících rezolucí Světového zdravotnického shromáždění. Pokud bychom totiž měli o všech zjištěných porušeních informovat jednotlivě, náš spolek nebude dělat nic jiného. O to závažnější však je, když tak učiníme.

Dne 19. června 2020 pořádala Thomayerova nemocnice a Pediatrická klinika 1. LF UK ve spolupráci s Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost I. ročník Krčského pediatrického odpoledne.

Akce byla sponzorována společností Nestlé, tedy výrobcem náhrad mateřského mléka. Jeho výrobky spadající do působnosti Kodexu byly také na místě propagovány, jak dokazuje popis akce a fotografie zveřejněné Thomayerovou nemocnicí a 1. LF UK. Ostatně i návazná komunikace organizátorů o školení, ve které se mj. píše o „zdravé dětské výživě“ společnosti Nestlé, by mohla být právem vnímána jako propagační.

Akci na půdě Thomayerovy nemocnice hodnotíme jako porušení čl. 7.1, 7.2 a 7.3 Kodexu v kombinaci s rezolucemi WHA 49.15, WHA 58.32 a zejm. WHA 69.9 (Pokyny k ukončení nevhodné propagace výživy kojenců a malých dětí). Právě v poslední zmíněné rezoluci (resp. její příloze) se společnostem, které dodávají na trh výživu pro kojence a malé děti, a jejich zástupcům explicitně zakazuje sponzorovat setkávání pracovníků ve zdravotnictví a vědecká setkávání. Pracovníkům ve zdravotnictví, zdravotnickým systémům, profesním sdružením zdravotníků a nevládním organizacím se pak zakazuje umožňovat těmto společnostem sponzorovat setkání pracovníků ve zdravotnictví a vědecká setkání.

V tomto konkrétním případě je situace o to vážnější, že se porušení Kodexu dopustila právě Thomayerova nemocnice. Tedy první držitelka certifikátu Baby-friendly Hospital v ČR. Sídlo Laktační ligy a Národního laktačního centra – modelového a koordinačního pracoviště podpory kojení v ČR, jehož zaměstnanci jsou zároveň z pověření WHO a UNICEF hodnotiteli Baby-friendly Hospital Initiative v ČR. Toto své porušení pak nemocnice sama zveřejnila na
svých webových a FB stránkách, jako by takové jednání bylo normální a v naší společnosti akceptovatelné.

Stejně tak je nepříjemná účast Pediatrické kliniky I. LF UK na porušení Kodexu, neboť se jedná o výukové pracoviště pro mediky a postgraduálně se vzdělávající lékaře. Tito by se dle našeho názoru měli na akademické půdě učit etickým postupům (vč. toho, že není přípustné přijímat sponzorské dary od výrobců náhrad mateřského mléka a že o tom, kdy a jak umělou kojeneckou výživu používat, je nutno rozhodovat na základě nestranných informací, nikoliv komerčních sdělení), než jak mezinárodně uznávaná pravidla porušovat. Jelikož informace o akci byly rovněž zveřejněny na stránkách 1. LF UK, nebylo by pak nikterak překvapující, kdyby i ostatní studenti 1. LF UK, kteří nepůsobili v době uskutečnění akce přímo na Pediatrické klinice, nabyli dojmu, že postup organizátorů byl standardní a sponzoring zdravotnických akcí výrobci náhrad mateřského mléka a propagace produktů tohoto sponzora na místě i v následné komunikaci o akci v pořádku.

V neposlední řadě je pak mrzuté porušení Kodexu i ze strany odborné společnosti praktických dětských lékařů, což vynikne o to více při srovnání s jejím britským protějškem – the Royal College of Paediatrics and Child Health –, jenž od minulého roku nepřijímá finance od výrobců náhrad mateřského mléka. Jak totiž píší např. prof. C. Wright a A. J. R. Waterston v článku Relationships between pediatricians and infant formula milk companies: „Sponzorství svou povahou vytváří střet zájmů. Ať už je ve formě dárku, občerstvení nebo pomoci s výdaji konference, vytváří pocit zavázanosti a potřebu se nějakým způsobem odvděčit. Tento „dárkový vztah“ tímto ovlivňuje náš postoj k dané společnosti a jejím produktům a vede k nevědomé neochotě přemýšlet nebo vyjadřovat se o nich negativně. I kdyby byli jedinci neovlivnění sponzorstvím a následně jednali ve vztahu k výživě dětí zcela zodpovědně, tito stále přijetím sponzorství nebo přednášením na setkáních výrobců náhrad mateřského mléka propůjčují kredibilitu dané společnosti viditelným propojením svého jména a pozice se společností.“

Obrátili jsme se tedy písemně na vedení nemocnice, zřizovatele nemocnice (Ministerstvo zdravotnictví), Pediatrickou kliniku I. LF UK a vedení Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost s žádostí, aby se od takového jednání distancovali a aby učinili kroky, jimiž do budoucna porušování Kodexu zamezí (tedy zejm. seznámili sebe a svůj personál s povinnostmi plynoucími z Kodexu a nastavili si pravidla pro přijímání sponzorství v souladu s Kodexem).

Tímto žádáme o pomoc i veřejnost. Pokud máte možnost, dejte prosím též vedení Thomayerovy nemocnice (zdenek.benes@ftn.cz) a jejímu zřizovateli Ministerstvu zdravotnictví (mzcr@mzcr.cz), vedení Pediatrické kliniky I. LF UK (martin.magner@ftn.cz) a vedení Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost (hulleova.ilona@gmail.com) najevo, že porušování Kodexu není v pořádku.

Edit 5. 7. 2020: Opravili jsme kontakt na vedení Pediatrické kliniky I. LF UK. Ačkoliv webové stránky t. č. uvádějí jako přednostku Kliniky doc. MUDr. Hanu Houšťkovou, CSc (https://pediatrie.lf1.cuni.cz/), byli jsme upozorněni, že přednostou Pediatrické kliniky je v současné době doc. MUDr. Martin Magner, Ph.D. – martin.magner@ftn.cz.

Neonatologické dny 2019

„Přijímání peněz nebo jiných pobídek, jakkoliv podmíněných, vytváří pocit povinnosti a zavázanosti k dotčené společnosti. To je přesně to, čemu by měly odborné společnosti […] vyhnout. Mají morální povinnost chránit sebe i své členy před nevhodnou propagací náhrad mateřského mléka ve všech formách, byť nepřímých, a před výslednými střety zájmů ve zdravotnickém prostředí. Navíc mají odborné společnosti morální povinnost respektovat a chránit práva žen a dětí být bez nevhodných marketingových praktik ve všech jejich podobách.“

Costello, A. – Branca, F. – Rollins, N. – Stahlhofer, M. – Grummer-Strawn, L.: Health Professional Associations and Industry Funding, in: The Lancet, vol. 389, no. 10069, 2017, s. 597-598. 

V těchto dnech probíhají v Olomouci Neonatologické dny, které pořádají Česká neonatologická společnost ČLS JEP, Novorozenecké oddělení FN Olomouc a LF UP v Olomouci a Dětská následná intenzivní péče Vojenské nemocnice Olomouc.

Ve veřejně dostupném programu [1] děkují organizátoři kongresu za podporu svým partnerům, z nichž někteří jsou známí tím, že dlouhodobě, viditelně a vědomě porušují své povinnosti plynoucí z Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka. Tito partneři jsou zároveň největší hráči na trhu s náhradní kojeneckou výživou – Nestlé, Hero, Hipp, Nutricia.

Je skutečně možné oddělit odborný program kongresu od propagace sponzorů a jejich produktů v materiálech konference a následně přímo na místě konání akce? Domníváme se, že nikoliv.

Je naprosto základní a zásadní, aby školení odborníků probíhala nezávisle na výrobcích umělé kojenecké výživy,“ zdůraznila letos v květnu v Senátu ČR na veřejném slyšení Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, které proběhlo za odborné garance SpoKojení, z.s., i náměstkyně ministra zdravotnictví MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH. [2] Totožného názoru jsou ostatně také členské státy Světové zdravotnické organizace, jež před třemi lety schválily Pokyny k ukončení nevhodné propagace výživy kojenců a malých dětí (rezoluce WHA 69.9), doplňující text Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka. V Pokynech se výslovně píše, že výrobci náhrad mateřského mléka nemají sponzorovat setkávání pracovníků ve zdravotnictví; zdravotníci zároveň nemají takový sponzoring umožňovat.[3] 

Domníváme se, že je z naší strany nadále nutno vysvětlovat veřejnosti i zdravotníkům, proč je Kodex a jeho bezvýhradné dodržování potřebné. Poprvé jsme toto téma otevřeli v březnu 2019, kdy naše předsedkyně Aneta Majerčíková odmítla svou účast na III. kongresu České komory porodních asistentek právě z důvodu sponzorování společnostmi porušujícími Kodex.[4]

Budeme proto monitorovat i nadále odborné konference a školení a těšíme se, že bude přibývat takových, kde je Kodex v plné šíři dodržován. 

[1] Program XXXV. Neonatologických dnů, dostupný na: http://www.bos-congress.cz/admin/dokumenty/neonatology2019.pdf

[2] Tisková zpráva SpoKojení, z. s., ze dne 20. května 2019, dostupná na:  http://spokojeni.org/ke-stazeni/tiskove-zpravy/

[3] WHO Guidance on ending the inappropriate promotion of foods for infants and young children, 2016, dostupné na: https://www.who.int/nutrition/topics/guidance-inappropriate-food-promotion-iyc/en/

[4] Stanovisko SpoKojení, z.s. k přítomnosti společností porušujících Kodex na konferencích zdravotníků ze dne 28. března 2019, dostupné zde.

Conflict of interests in the National Breastfeeding Commitee

On 23th of September, 2019 the Ministry of Health publicised on their website the list of members of the new National Breastfeeding Commitee which should, according to the Minister of Health, „focus on ensuring quality care for new mothers, both in hospital and after leaving hospital“. [1]

We are on the whole glad that this new working group was established because we can see its potential to guide policy within the Ministry of Health towards necessary systemic changes, whether through the implementation of the 2018 Baby-friendly Hospital Initiative (incl. full implementation of the International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes and relevant World Health Assembly resolutions), or in ensuring the availability of high quality post natal care for both woman and children after they leave the hospital.

As we made explicitly clear last week, however, in order for the National Breastfeeding Committee to carry out its role effectively, it must be free of any conflict of interest, either apparent or perceived. This, unfortunately is not the case.

MUDr. Anna Mydlilová was appointed vice-chairwoman of the commitee. As head of the National Lactation Centre (Národní laktační centrum) and the Lactation League (Laktační liga), she is in long-term conflict of interest. In that role she co-authored the brochure about the International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes. She recently received financial support from Philips Avent, manufacturers of pacifiers and bottles, for Laktační liga’s periodical MAMITA [2], and the provision of refreshments during conferences and training sessions for lactation consultants [3]. In the past, she has accepted financial support from producers of breastmilk substitutes.[4]

In MUDr. Mydlilová, the National Breastfeeding Commitee has among its leadership the person who is responsible for the current state of the Baby-Friendly Hospital Initiative and responsible for the lack of control over the quality of care in hospitals carrying the Baby-Friendly Hospital Certification – of which only one achieved recertification. For over 8 years there have been serious doubts about the standard of breastfeeding assistance offered by hospitals carrying the Baby-Friendly Hospital Certificate.[5]

Also among the nominees to the committee is doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D., who has established connections to Nestlé [6] and Nutricia – both producers of breastmilk substitutes – and in particular the Nutricia ‚1000 Days‘ initiative which according to the ICDC IBFAN “hijacked the UNICEF 1000 days initiative“. To this day, Doc. Bronský is a member of the management board of the endowment fund known as „1000 days into life“, which was founded by Nutricia.[8]   

MUDr. Bohumil Procházka is similarly connected to the Nutricia 1000 days initiative and has also presented the publicly available Nutrition for Toddlers workshop that is also under the Nutricia banner. This places him, along with doc. Bronský, among the Czech doctors who actively cultivate the image of manufacturers of breastmilk substitutes as experts in infant health and nutrition, and enchance their credibility both within the medical community and the wider public.

A commitee established by what criteria?

It remains unclear how certain members of this working group were chosen, and what led to the omision of representatives from certain other groups. Particularly serious is the lack of actual care beneficiaries, who are the most integral to the whole discussion. Their views cannot be adequately substituted by the survey commisioned by the Ministry of Health. If the Ministry of Health is serious in wanting to improve the post natal care provided after leaving hospital, then the National Breastfeeding Commitee is missing front-line professionals, especially lactation consultants working outside hospitals, as well as infant nurses, community midwives and professional doulas.

The current composition of the National Breastfeeding Commitee is not adequately representative to fulfill the remit defined by the Ministry of Health. Added to this the conflict of interest present in at least three members, including the Vice-Chairwoman means that the committee cannot be relied upon to be beyond the influence of producers of breastmilk substitutes, feeding bottles and teats. It is for this reason that we call upon the Ministry of Health to revise the composition of the membership of the National Breastfeeding Commitee.    

[1] Vojtěch, A.: 98% of woman think, that breastfeeding is important, Facebook, 23. 9. 2019.

[2] For example MAMITA, n. 68/2019.

[3] Statements of participants on conference that Laktační liga organized 30. May 2019 and fotodocumentation of Philips Avent stand on this conference. Philips Avent stand was also at conference for National Breastfeeding Week, 17. September 2019

[4] For example MAMITA, n. 34/2010, where you can find advertising from Philips Avent, Medela, Nestlé and Nutricia.

[5] Mrázková, J.: Zhodnocení fungování iniciativy Baby friendly hospital v ČR z pohledu andragoga, diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2011.

[6] Nestlé Baby CZ/SK: Prvních 1000 dnů: doc.MUDr.Jiří Bronský, Ph.D., YouTube, available online: https://www.youtube.com/watch?v=sZSQkSjLKic.

[7] International Code Documentation Centre IBFAN: Breaking the Rules, Stretching the Rules: Evidence of violations of the International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes and subsequent resolutions,
compiled from June 2014 to June 2017, s. vii.

[8]  Department (Ministry) of Justice: Extract from endowments register from  23. 9. 2019: 1000 dní do života, endowment fund, available on: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=736053&typ=PLATNY.

[9]  Iniciativa 1000 dní: Video Workshop „Výživa batolat“, available on:  https://www.1000dni.cz/pro-pediatry/videa/.

[10] International Code Documentation Centre IBFAN: Breaking the Rules, Stretching the Rules: Evidence of violations of the International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes and subsequent resolutions,compiled from June 2014 to June 2017, s. vii.


Czech version

Střety zájmů v Národní komisi pro kojení

Ke dni 23. září 2019 bylo na stránkách Ministerstva zdravotnictví zveřejněno složení nové Národní komise pro kojení, jež se má slovy ministra zdravotnictví „zaměřit na zajištění kvalitní péče o kojící ženu v porodnici i v návazné péči po propuštění z porodnice“.[1]

V obecné rovině jsme za tuto novou pracovní skupinu rádi, protože vnímáme její velký potenciál, aby nasměrovala politiku Ministerstva zdravotnictví směrem k tolik potřebným strukturálním změnám systému, ať již jde o implementaci Baby-friendly Hospital Initiative 2018, vč. Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka a návazných rezolucí WHA, či o zajištění dostupné a kvalitní poporodní péče po propuštění ženy a dítěte z porodnice. 

Na druhou stranu ale víme – a varovali jsme zcela otevřeně již minulý týden – že, aby Národní komise pro kojení mohla plnit svoji roli, nemůže v ní zasedat nikdo se zjevným nebo vnímaným střetem zájmů. A k tomu bohužel došlo.

Místopředsedkyní Národní komise pro kojení byla jmenována MUDr. Anna Mydlilová, vedoucí Národního laktačního centra a Laktační ligy, která se dlouhodobě nachází ve vážném střetu zájmů, byť je sama spoluautorkou brožurky s názvem Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka – WHO kodex. V poslední době je důvodem střetu zájmu přijímání peněz ze strany Philips Avent, výrobce lahví a dudlíků, jak pro časopis Laktační ligy MAMITA [2], tak i k zajištění občerstvení na konferenci/školení pro laktační poradkyně [3]. V minulosti šlo ovšem i o akceptaci peněz od výrobců umělé kojenecké výživy.[4] Zároveň nelze než vyjádřit politování nad tím, že by ve vedení Národní komise pro kojení měla být osoba, která je svou nečinností odpovědná za aktuální stav Baby-friendly Hospital Initiative, kdy se dlouhodobě nekontroluje kvalita poskytované péče v porodnicích s certifikátem Baby-friendly Hospital – nemocnice až na jednu výjimku neprochází recertifikací. A to přestože již více než 8 let panují pochyby nad kvalitou podpory kojení v nemocnicích s certifikátem Baby-friendly Hospital.[5] 

Členem komise se stal i doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D., spojený s Nestlé [6] i Nutricií, tedy výrobci umělé kojenecké výživy, a zejména pak s iniciativou Nutricie 1000 dní, jež slovy Mezinárodního dokumentačního centra Kodexu (ICDC IBFAN) „zneužila kampaně UNICEF 1.000 Days“.[7] Do dnešního dne je doc. Bronský členem správní rady nadačního fondu 1000 dní do života, jehož zřizovatelem je právě Nutricie.[8] Stejně tak je s iniciativou Nutricie 1000 dní spojen rovněž MUDr. Bohumil Procházka, který – jak lze veřejně dohledat – mimo jiné pod hlavičkou Nutricie prezentoval workshop Výživa batolat [9]  a je tak spolu s doc. Bronským jedním z několika českých lékařů, kteří svým aktivním působením spoluvytvářeli image tohoto výrobce umělé kojenecké výživy jakožto odborníka na zdravou výživu dětí, a zvyšovali tím jeho důvěryhodnost mezi zdravotníky i veřejností.[10]

Klíč pro sestavení komise?

Nad rámec toho není příliš zjevné, podle jakého klíče byli členové pracovní skupiny vybráni a také proč některé skupiny nejsou v Národní komisi vůbec zastoupeny. Zejména jde o příjemkyně péče, kterých se celá záležitost týká nejvíce. Jejich absenci nenahradí ani průzkum veřejného mínění, který si Ministerstvo zdravotnictví nechalo zpracovat. Dále pokud se chce Ministerstvo zdravotnictví seriózně zabývat návaznou péčí po propuštění z porodnice, zcela zásadně chybí v Národní komisi pro kojení hlas profesionálů působících přímo v terénu – zejm. terénních laktačních poradkyň, komunitních porodních asistentek, dětských sester či profesionálních dul.

Národní komisi pro kojení tak v současném složení nelze považovat ani za dostatečně reprezentativní, aby naplnila zadání Ministerstva, a s ohledem na minimálně tři členy, vč. místopředsedkyně, ve střetu zájmů ani za důvěryhodný orgán prostý komerčního vlivu výrobců náhrad mateřského mléka, dudlíku a lahví. Žádáme proto Ministerstvo zdravotnictví, aby složení Národní komise pro kojení s ohledem na výše uvedené ještě přehodnotilo.

[1] Viz  Vojtěch, A.: 98 % žen považuje kojení za důležité, Facebook, 23. 9. 2019.

[2] Viz např. MAMITA, č. 68/2019.

[3] Výpovědi účastnic konference Laktační ligy pořádané dne 30. května 2019 a fotodokumentace stánku Philips Avent na akci. Stánek Philips Avent byl přítomen i na konferenci 17. září 2019, konané při příležitosti Národního týdne kojení.

[4] Namátkou např. MAMITA, č. 34/2010, kde čtenář najde placenou inzerci nejen od společností Philips Avent a Medela, ale také Nestlé a Nutricia. 

[5] Viz Mrázková, J.: Zhodnocení fungování iniciativy Baby friendly hospital v ČR z pohledu andragoga, diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2011.

[6] Nestlé Baby CZ/SK: Prvních 1000 dnů: doc.MUDr.Jiří Bronský, Ph.D., YouTube, dostupné online na: https://www.youtube.com/watch?v=sZSQkSjLKic.

[7] Viz International Code Documentation Centre IBFAN: Breaking the Rules, Stretching the Rules: Evidence of violations of the International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes and subsequent resolutions,compiled from June 2014 to June 2017, s. vii.

[8] Viz Ministerstvo spravedlnosti: Výpis z nadačního rejstříku ke dni 23. 9. 2019: 1000 dní do života, nadační fond, dostupné na: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=736053&typ=PLATNY.

[9] Viz Iniciativa 1000 dní: Video Workshop „Výživa batolat“, dostupné na https://www.1000dni.cz/pro-pediatry/videa/.

[10] Viz International Code Documentation Centre IBFAN: Breaking the Rules, Stretching the Rules: Evidence of violations of the International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes and subsequent resolutions,compiled from June 2014 to June 2017, s. vii.


English version