Česká republika propadá v implementaci Kodexu a není sama

28. května 2020 byla zveřejněna nová zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO), UNICEF a IBFAN o implementaci Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka a navazujících rezolucí Světového zdravotnického shromáždění (dále jen Kodex) ve vnitrostátních právních řádech.

Text a přehledné přílohy velmi přesně ukazují, jak jsou nastavena pravidla marketingu náhrad mateřského mléka, dudlíků a lahví ke krmení dětí v tom kterém státě. Zpráva je v původním anglickém znění k dispozici zde, stručnější shrnutí pak tady.

WHO, UNICEF a IBFAN analyzovaly právní řády celkem 194 zemí světa podle zakotvení jednotlivých ustanovení Kodexu. Každému ustanovení Kodexu byl přiřazen počet konkrétních bodů, maximální bodový zisk byl 100 bodů.

Hlavní závěry zprávy

Žádný stát doposud plně neimplementoval Kodex (tj. nedosáhl 100 bodů). Každá země má tedy co zlepšovat. 25 zemí v zásadě naplnilo ve svém právním řádu Kodex (dosáhlo více než 75 bodů).

Mapa světa dle zakotvení Kodexu v právních řádech
(Zdroj: WHO/UNICEF/IBFAN: Summary – Status Report 2020, s. 2)

Ve většině zemí chybí právní úprava týkající se zásadních ustanovení Kodexu, a to vč. monitorovacích a vynucovacích mechanismů, kterými má být zajištěno dodržování pravidel zakotvených v Kodexu.

Počet zemí, jež zakotvily zásadní ustanovení Kodexu – dle konkrétních ustanovení
(Zdroj: WHO/UNICEF/IBFAN: Summary – Status Report 2020, s. 3)

Nedostatečná je zejména úprava propagace náhrad mateřského mléka, dudlíků a lahví ve zdravotnických zařízeních a skrze zdravotníky (v mnoha zemích chybí mj. zakotvení zákazu poskytování darů či sponzoringu zdravotnických setkání ze strany výrobců, distributorů a prodejců náhrad mateřského mléka, dudlíků a lahví ke krmení dětí).

Počet zemí se zákazem interakce průmyslu náhrad mateřského mléka, dudlíků a lahví ke krmení dětí se zdravotníky a zdravotnickými systémy – dle typu zákazu
(Zdroj: WHO/UNICEF/IBFAN: Summary – Status Report 2020, s. 4)

Výsledek České republiky

Česká republika spolu s ostatními zeměmi EU posílila v posledních dvou letech svou legislativu související s Kodexem. Od 22. února 2020 totiž vstoupila konečně v účinnost nařízení Evropské komise 2016/127 (s výjimkou počáteční a pokračovací výživy vyrobené z hydrolyzovaných bílkovin, na kterou se použije až ode dne 22. února 2021) a nařízení Evropské komise 2016/128. Mj. tak dochází k zákazu výživových a zdravotních tvrzení u počáteční umělé výživy. Mnohem striktnější je také úprava týkající se propagace náhrad mateřského mléka určených pro zvláštní lékařské účely (např. v případě refluxu či alergie u dítěte).

I tak je ovšem celkové bodové ohodnocení, kterého jsme dostáhli, velmi tristní – 39 bodů. Kdybychom byli ve škole, odpovídal by takový výsledek stupni 5 čili nedostatečný.

Co vše v našem právním řádu chybí?

 • Evropská a česká právní úprava nikterak neomezuje marketing náhrad mateřského mléka nad 12 měsíců věku dítěte, dudlíků a lahví ke krmení dětí;
 • není jasné, kdo je zodpovědný za monitoring souladu s Kodexem;
 • nejsou definované sankce za porušení;
 • monitoring a vynucování nejsou nezávislé, transparentní a prosté komerčního vlivu;
 • nejsou zakázané informační/edukační materiály od výrobců, distributorů a prodejců náhrad mateřského mléka, dudlíků a lahví;
 • není zakázáno, aby takové materiály obsahovaly zmínky o souvisejících produktech ani obrázky či texty idealizující používání náhrad mateřského mléka;
 • v materiálech o umělé výživě není vyžadována informace o rizicích kontaminace sušené mléčné výživy;
 • není zakázán kontakt marketingového personálu s matkami;
 • není zakázáno použití zdrav. zařízení k propagačním účelům;
 • nejsou zakázány dary a pobídky zdravotníkům a zdravotnickým zařízením;
 • chybí některé základní prvky označování umělé výživy (mj. informace o tom, že sušená mléčná výživa může obsahovat patogeny či zákaz, aby profesní organizace podpořily konkrétní značku pokračující výživy atd.).

6 závěrečných doporučení

WHO, UNICEF a IBFAN s ohledem na výsledky zprávy vytvořily 6 důležitých doporučení ke zlešení současného stavu. Citujeme ze zprávy a nejdůležitější části zvýrazňujeme (str. 27):

1️⃣ Legislativci a tvůrci politik mají uznat svoje povinnosti podle mezinárodního práva lidských práv a mezinárodních úmluv k propagaci a ochraně kojení a ukončit nevhodné marketingové praktiky.
2️⃣ Státy mají analyzovat a čelit slabým místům nebo mezerám v existující právní úpravě a podle toho jednat. Zejména státy musí posílit svůj právní rámec, aby:
ukončily všechny formy propagace náhrad mateřského mléka, lahví ke krmení dětí a dudlíků směrem k veřejnosti a ve zdravotnických zařízeních,
zakázaly dary zdravotníkům a zakázaly další formy nevhodných interakcí mezi výrobci a distributory náhrad mateřského mléka a zdravotníky a zdravotnickými systémy,
zmocnily příslušné orgány k ukládání trestů v případech, kdy bylo zjištěno a potvrzeno porušení,
– výslovně zahrnuly mléčné produkty určené dětem alespoň do 36 měsíců věku a propagované jako vhodné pro tyto děti do věcného rozsahu národní legislativy,
vymáhaly zákaz propagace doplňkové stravy pro děti pod 6 měsíců věku.
3️⃣ Legislativa musí být podpořena alokací dostatečných prostředků a lidských zdrojů k umožnění plné implementace v relevantních sektorech.
4️⃣ Vlády by měly zajistit spolehlivé a udržitelné monitorovací a vynucovací mechanismy do vnitrostátního právního řádu. Takové mechnismy musí zahrnovat všechny relevantní vládní agentury, být dostatečně financované, umožňovat zapojení a kontrolu veřejnosti, vč. prostřednictvím pravidelného vydávání implementačních zpráv.
5️⃣ Vlády mají používat odstrašující sakce v případě porušení vnitostrostátních právních předpisů ke Kodexu.
6️⃣ Zdravotníci mají být vzděláváni o svých povinnostech podle Kodexu a vnitrostátních právních předpisů, aby se vyhnuli střetu zájmů a plně ochránili, propagovali a podpořili kojení.

Věříme, že naše vláda, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo průmyslu a obchodu, europoslanci, poslanci a senátoři nyní zvednou hozenou rukavici a příště se již Česká republika nebude muset za svůj výsledek stydět.

Státy nezvládají zastavit škodlivý marketing náhrad mateřského mléka, varuje WHO a UNICEF

Zdroj: UNICEF

Tisková zpráva UNICEF k nové zprávě WHO, UNICEF a IBFAN o implementaci Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka:

https://www.unicef.org/press-releases/countries-failing-stop-harmful-marketing-breast-milk-substitutes-warn-who-and-unicef

Nenechte si ujít zítřejší online akci, která vydání zprávy provází. Je potřeba se předem registrovat zde.

Akce bude dostupná ve čtyřech jazycích – angličtině, španělštině, francouzštině a portugalštině. Vystoupí:

 1. Zsuzsana Jakab, zástupkyně generálního ředitele WHO,
 2. Sanjay Wijesekera, programový ředitel UNICEF,
 3. Xaviera Cabada z IBFAN Mexico,
 4. Laurence Grummer-Strawn, Odbor výživy a bezpečnosti potravin WHO,
 5. Nia Umar z Indonéské asociace kojících matek,
 6. Eva Edwards, Národní agentura pro kontrolu potravin a léků v Nigérii, a
 7. Charlotte Wright, University of Glasgow.

39 let od přijetí Kodexu

Dnes je to právě 39 let od přijetí Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka ve Světovém zdravotnickém shromáždění. Šlo tehdy o velké vítězství naší mezinárodní sítě IBFAN, které má smysl si i po letech připomínat. Pro Kodex se vyslovila převážná většina členských států WHO, s výjimkou Spojených států amerických.

Od roku 1981 se mnoho věcí změnilo. Text Kodexu několikrát aktualizovaly rezoluce Světového zdravotnického shromáždění. Už se také nejedná „jen“ o doporučení. Povinnost států implementovat a vynucovat naplňování Kodexu i povinnost obchodních společností jej dodržovat jsou nyní součástí mezinárodního práva lidských práv.

Naopak některé věci zůstávají stále stejné. Důležitost jeho dodržování. I to, že se přesto v České republice (a mnoha dalších zemích světa) čile porušuje. Snad to ale brzy společně změníme.

Přejeme tedy Kodexu k „narozeninám“ všechno nejlepší a nám všem, ať se pravidla v něm obsažená stanou co nejdříve skutečností!

Pozvánka na veřejnou prezentaci aktuálního stavu implementace Kodexu

28. května 2020 proběhne veřejná prezentace nové zprávy WHO, UNICEF a IBFAN (jehož jsme součástí) k aktuálnímu stavu implementace Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka. Přenos zajistí aplikace Zoom.

Zprávy o implementaci Kodexu se zpracovávají každé dva roky. Doposud poslední zprávu za rok 2018 můžete najít zde.

Bližší podrobnosti o akci a formulář k rezervaci nezbytné pro účast jsou pak k dispozici na tomto odkazu.

Srdečně za IBFAN zveme jak státní správu (Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu), tak i širokou odbornou a laickou veřejnost!

Nová zpráva WHO ke komerční výživě pro kojence a malé děti v Evropě

Regionální úřadovna Světové zdravotnické organizace pro Evropu zveřejnila tento týden zprávu týkající se dostupnosti, složení a propagace komerční výživy pro děti v Evropě. Na základě nové metodologie bylo analyzováno 7955 produktů určených kojencům a malým dětem, jež byly mezi listopadem 2017 a lednem 2018 dostupné v maloobchodě ve čtyřech městech spadajících podle regionálního rozdělení WHO pod Evropu – konkrétně ve Vídni, Budapešti, Sofii a Haifě.

Ze závěrů studie:

„Tato studie zjistila, že nevhodná propagace komerčních výrobků pro kojence a malé děti je ve čtyřech ze čtyř měst široce rozšířená. Navzdory celosvětově dohodnutým pravidlům o propagaci výživy kojenců a malých dětí – a téměř 40 rokům od přijetí Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka – mnoho společností, které vyrábí a prodávají komerční dětské jídlo, tato pravidla nedodržuje. Obdobné výsledky ve třech zemích (Rakousko, Bulharsko a Maďarsko) a v menší míře v Izraeli naznačují, že identifikované problémy jsou pravděpodobně rozšířené napříč regionem. 

Členské státy za podpory Regionální úřadovny WHO pro Evropu by tudíž měly přijmout opatření k plnému naplňování Kodexu a Pokynů WHO k ukončení nevhodné propagace výživy pro kojence a malé děti s cílem zamezit propagaci nutričně nevhodných produktů a/nebo používání nevhodných propagačních metod.

K usnadnění těchto kroků by měla národní a regionální diskuze o právní úpravě a politice vůči těmto výrobkům vycházet z modelu nutričního profilu, jímž se stanovují prahové hodnoty jednotlivých složek vhodné výživy pro kojence a malé děti.

Je zásadně důležité zabývat se vysokým obsahem cukrů, použitím sladkých přísad a zavádějících názvů (např. slaně se tvářící produkty, které obsahují mnoho ovoce a mají vysoký obsah cukru). Do jídel pro kojence a malé děti by se neměl přidávat cukr, ovocné šťávy, koncentrované ovocné šťávy a další sladidla. Je třeba také zvážit, zda přidávání ovocného pyré (do potravin spolu s dalšími přísadami) nemá být považováno za „přídavek cukru.“ Ačkoli potraviny přirozeně obsahující cukry, jako ovoce a zelenina, jsou vhodnou součástí výživy kojenců a malých děti, velmi vysoká hladina cukrů obsažených v komerčních produktech je důvodem ke znepokojení a je třeba se jí zabývat. Je třeba citlivě promyslet, jak o těchto tématech jasně a srozumitelně informovat rodiče nebo pečovatele a současně podpořit výrobce potravin, aby změnili složení svých výrobků.

Označování potravin pro kojence a malé děti se musí zlepšit. Výrobci a prodejci by měli dodržovat Kodex a Pokyny WHO k ukončení nehodné propagace výživy pro kojence a malé děti. V celé EU by se na takových výrobcích neměla objevovat žádná výživová a zdravotní tvrzení či tvrzení o vlivu na vývoj dítěte. Na trh by se neměly dostávat výrobky označené jako vhodné pro děti do šesti měsíců věku. Pro některé výrobky by naopak bylo žádoucí stanovit horní věkovou hranici – k podpoře včasného přechodu na běžné potraviny a/nebo na pevnou stravu.

V neposlední řadě je třeba aktualizovat doporučení k doplňkové výživě dětí, aby odrážela moderní kontext, kdy komerční jídla tvoří v Evropě značnou část stravy kojenců a malých dětí. Rodiče a pečovatelé potřebují vodítko, jak se orientovat na trhu a jak vyvážit stravu svých dětí ve světle produktů dostupných na trhu.

Účinné kroky v těchto otázkách – ze strany členských států, výrobců a prodejců dětského jídla – nabízejí velké možnosti ke zkvalitnění výživy kojenců a malých dětí a ke zlepšení jejich celoživotního zdraví.“

Celá zpráva je dostupná na stránkách Světové zdravotnické organizace: http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/publications/2019/commercial-foods-for-infants-and-young-children-in-the-who-european-region-2019

Světová zdravotnická organizace zároveň vydala i tento position paper k vytvoření nutričního modelu pro evropské děti: http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/publications/2019/ending-inappropriate-promotion-of-commercially-available-complementary-foods-for-infants-and-young-children-between-6-and-36-months-in-europe-2019