Neonatologické dny 2019

„Přijímání peněz nebo jiných pobídek, jakkoliv podmíněných, vytváří pocit povinnosti a zavázanosti k dotčené společnosti. To je přesně to, čemu by měly odborné společnosti […] vyhnout. Mají morální povinnost chránit sebe i své členy před nevhodnou propagací náhrad mateřského mléka ve všech formách, byť nepřímých, a před výslednými střety zájmů ve zdravotnickém prostředí. Navíc mají odborné společnosti morální povinnost respektovat a chránit práva žen a dětí být bez nevhodných marketingových praktik ve všech jejich podobách.“

Costello, A. – Branca, F. – Rollins, N. – Stahlhofer, M. – Grummer-Strawn, L.: Health Professional Associations and Industry Funding, in: The Lancet, vol. 389, no. 10069, 2017, s. 597-598. 

V těchto dnech probíhají v Olomouci Neonatologické dny, které pořádají Česká neonatologická společnost ČLS JEP, Novorozenecké oddělení FN Olomouc a LF UP v Olomouci a Dětská následná intenzivní péče Vojenské nemocnice Olomouc.

Ve veřejně dostupném programu [1] děkují organizátoři kongresu za podporu svým partnerům, z nichž někteří jsou známí tím, že dlouhodobě, viditelně a vědomě porušují své povinnosti plynoucí z Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka. Tito partneři jsou zároveň největší hráči na trhu s náhradní kojeneckou výživou – Nestlé, Hero, Hipp, Nutricia.

Je skutečně možné oddělit odborný program kongresu od propagace sponzorů a jejich produktů v materiálech konference a následně přímo na místě konání akce? Domníváme se, že nikoliv.

Je naprosto základní a zásadní, aby školení odborníků probíhala nezávisle na výrobcích umělé kojenecké výživy,“ zdůraznila letos v květnu v Senátu ČR na veřejném slyšení Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, které proběhlo za odborné garance SpoKojení, z.s., i náměstkyně ministra zdravotnictví MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH. [2] Totožného názoru jsou ostatně také členské státy Světové zdravotnické organizace, jež před třemi lety schválily Pokyny k ukončení nevhodné propagace výživy kojenců a malých dětí (rezoluce WHA 69.9), doplňující text Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka. V Pokynech se výslovně píše, že výrobci náhrad mateřského mléka nemají sponzorovat setkávání pracovníků ve zdravotnictví; zdravotníci zároveň nemají takový sponzoring umožňovat.[3] 

Domníváme se, že je z naší strany nadále nutno vysvětlovat veřejnosti i zdravotníkům, proč je Kodex a jeho bezvýhradné dodržování potřebné. Poprvé jsme toto téma otevřeli v březnu 2019, kdy naše předsedkyně Aneta Majerčíková odmítla svou účast na III. kongresu České komory porodních asistentek právě z důvodu sponzorování společnostmi porušujícími Kodex.[4]

Budeme proto monitorovat i nadále odborné konference a školení a těšíme se, že bude přibývat takových, kde je Kodex v plné šíři dodržován. 

[1] Program XXXV. Neonatologických dnů, dostupný na: http://www.bos-congress.cz/admin/dokumenty/neonatology2019.pdf

[2] Tisková zpráva SpoKojení, z. s., ze dne 20. května 2019, dostupná na:  http://spokojeni.org/ke-stazeni/tiskove-zpravy/

[3] WHO Guidance on ending the inappropriate promotion of foods for infants and young children, 2016, dostupné na: https://www.who.int/nutrition/topics/guidance-inappropriate-food-promotion-iyc/en/

[4] Stanovisko SpoKojení, z.s. k přítomnosti společností porušujících Kodex na konferencích zdravotníků ze dne 28. března 2019, dostupné zde.

Ke sponzorství odborných společností pediatrů

Už dříve jsme Vás informovali o rozhodnutí vedení Královské společnosti pediatrie a zdraví dětí (Royal College of Paediatrics and Child Health) nepřijímat žádné finance od výrobců náhrad mateřského mléka. Začátkem tohoto týdne byla na každoroční valné hromadě této britské odborné společnosti pediatrů přijata následující rezoluce:

Tato valná hromada srdečně vítá rozhodnutí Výboru ze dne 13. února 2019 odmítat jakékoliv budoucí financování od společností vyrábějících umělou výživu. Znovu potvrzujeme trvalý závazek Královské společnosti pediatrie a zdraví dětí dodržovat Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka Světové zdravotnické organizace (dále jen „Kodex“). Respektujeme postoj Světové zdravotnické organizace, že Kodex a návazné související rezoluce Světového zdravotnického shromáždění „musí být při interpretaci a při provádění v členských státech posuzovány společně“. To zahrnuje i rezoluci 69.9, která požaduje, aby zdravotníci implementovali doporučení, že „jakékoliv dary do zdravotnického systému (včetně těch pro zdravotníky a odborné společnosti) od společností, které dodávají na trh výživu pro kojence a malé děti, představují střet zájmů a neměly by být dovoleny“ a že „sponzorství setkání pracovníků ve zdravotnictví a vědeckých setkání společnostmi, které dodávají na trh výživu pro kojence a malé děti, by nemělo být umožněno“. Tato valná hromada žádá, aby Královská společnost vyzvala všechny své partnery a dceřiné organizace, aby se obdobně přihlásily k dodržování Kodexu a návazných rezolucí.

Vedení Královské společnosti souhlasilo s tím, že je touto rezolucí vázáno, a požádalo, aby i její jednotliví členové dodržovali principy rezoluce. Předseda prof. Rusell Viner následně uvedl, že společné setkání mezi Královskou společností pediatrie a zdraví dětí a Mezinárodní pediatrickou asociací, které se uskuteční příští rok v Glasgow, bude probíhat bez sponzorství výrobců náhrad mateřského mléka. Rovněž souhlasil, že Královská společnost bude povzbuzovat ostatní pediatrické společnosti, aby následovaly její politiku nepřijímání financí, které vytváří střet zájmů.

Při této příležitosti se i my přidáváme k výzvě Mezinárodní společnosti sociální pediatrie a zdraví dětí (ISSOP), aby všechny pediatrické společnosti a ostatní relevantní organizace ukázaly svoji podporu kojení a Kodexu tím, že si osvojí základní principy Kodexu, vč. ukončení sponzorství ze strany společností porušujících Kodex.

Vyjádření k diskuzi o problematickém sponzorství III. kongresu ČKPA

Velmi vítáme diskuzi, která se rozběhla kolem problematického sponzorství společností porušujících Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka (dále jen “Kodex”) na chystaném III. kongresu České komory porodních asistentek (konkrétně společností Medela, Philips Avent a Lansinoh). Taková debata byla u nás potřebná jako sůl.

Respektujeme rozhodnutí těch, kteří na kongresu vystoupí i s vědomím toho, že akce porušuje Kodex. Je to jejich výsostné právo. Rozumíme také tomu, že situace je nepříjemná, zejména s ohledem na osobní vazby na organizátory, jejichž práce v oblasti porodní asistence si vážíme.

Nemáme za to, že by vystupující museli veřejnosti zdůvodňovat své rozhodnutí účast neodvolat. Pokud se však již vyjádří, je velmi nešťastné u toho zároveň situaci bagatelizovat způsobem, jakým včera učinila dula Jana Čurdová. Kodex přijatý v roce 1981 WHO a UNICEF je pouze minimálním standardem v dané oblasti a ve svém čl. 2 jednoznačně vypočítává mezi produkty v působnosti Kodexu i dudlíky a kojenecké lahve. I jejich propagace na veřejnosti je tedy důvodně zakázána a směrem ke zdravotníkům striktně regulovaná. O tom, jak se společnosti Lansinoh, Medela a Philips Avent staví k dodržování těchto pravidel, vypovídají mimo jiné pravidelné zprávy Mezinárodního dokumentačního centra Kodexu (www.ibfan-icdc.org), které od roku 1985 funguje v rámci IBFAN, tedy mezinárodní sítě, jejímž členem je i náš spolek, a která dlouhodobě spolupracuje mimo jiné s WHO, UNICEF a dalšími mezinárodními organizacemi.

Dovolujeme si připomenout, že čl. 7.3 Kodexu jasně uvádí, že „zdravotnickým pracovníkům nebo jejich rodinným příslušníkům by neměly být výrobci nebo distributory nabízeny žádné finanční nebo materiální stimuly k propagování výrobků v rozsahu působnosti tohoto kodexu, ani by zdravotnickými pracovníky nebo jejich rodinnými příslušníky neměly být přijímány.“ Organizátoři konference však od výše uvedených společností přijali sponzorské dary a chtějí jim umožnit aktivní účast na akci do nejvyšší možné míry (od propagačních stánků a ukázek produktů, přes rozdávání vzorků zdarma, až po vystoupení v hlavním programu). A to přestože i další návazné dokumenty WHO, např. Pokyny k ukončení nevhodné propagace výživy pro kojence a malé děti z roku 2016, v bodě 15 uvádí, že „pracovníci ve zdravotnictví, zdravotnické systémy, profesní sdružení zdravotníků a nevládní organizace by neměly […] umožňovat těmto společnostem sponzorovat setkání pracovníků ve zdravotnictví a vědecká setkání.“

Tyto svoje povinnosti by měli organizátoři jakožto zdravotníci v souladu s čl. 7.1 Kodexu znát a zcela samozřejmě dodržovat. Na celý problém jsme je upozornili a vedli s nimi dlouhou konverzaci, kde jsme se snažili problém osvětlit a zajistit, aby akce a její organizátoři Kodex neporušovali. Nejde o žádný populismus či snahu organizátory trestat, když jsme následně odvolali vystoupení naší předsedkyně Anety Majerčíkové. O tomto kroku jsme informovali na našem FB a uvědomili o něm i některé vystupující.

Je smutné, když se odborné organizace zdravotníků (např. ICM nebo EMA) staví ke komerčním společnostem porušujícím Kodex vstřícněji, než by odpovídalo mezinárodně přijímaným minimálním standardům. Ještě smutnější pak je, pokud se jimi snaží legitimizovat své jednání další zdravotníci a podpůrné profese. Jsme připravení vést debatu o tématu i nadále a věříme, že časem se povědomí o Kodexu a jeho dodržování zvýší.

Stanovisko k přítomnosti společností porušujících Kodex na konferencích zdravotníků

Rádi bychom na vlastním příkladu otevřeně demonstrovali, jak těžké je předat informace zdravotníkům, aniž by se člověk nezapletl s praktikami, které se nám příčí. Sponzorství konferencí a dalších akcí pro zdravotníky ze strany společností porušujících Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka vedoucí k reklamám v pozvánkách, stánkům výrobců na akcích, někdy i aktivnímu vystoupení jejich zástupců v rámci programu, je (nejen) u nás časté a považujeme je za velký problém.

Jsme pevně přesvědčení, že společnosti porušující Kodex na akce zdravotníků nepatří a z konferencí, školení atd. by si zdravotníci měli odnášet vědecké, nestranné informace prosté komerčního vlivu. Ostatně i návazné dokumenty WHO, jako jsou např. Pokyny k ukončení nevhodné propagace výživy pro kojence a malé děti z roku 2016, se k nutnosti, aby se zdravotníci vyhnuli jakémukoliv náznaku střetu zájmů, jasně vyjadřují.

Naše předsedkyně Aneta Majerčíková byla v loňském roce pozvaná na chystaný III. kongres České komory porodních asistentek s příspěvkem o podpoře kojení v ČR. Předem se dotazovala na to, zda na konferenci nebude některá ze společností porušujících Kodex. Při pohledu na program nyní zjistila, že konference je těmito společnostmi sponzorovaná. Na akci mají být stánky těchto společností a počítá se dokonce i s jejich aktivním vystoupením v rámci programu.

Tyto skutečnosti nyní předsedkyně SpoKojení aktivně řeší s organizátory, ale v případě, že bude situace trvat, účast na konferenci odvolá, neboť není cílem jejím ani spolku jakkoli legitimizovat přítomnost společností porušujících Kodex na konferencích zdravotníků.

(Přiložené foto je z FB stránek konference a bylo pořízeno dnešního dne. Informace si lze ověřit i na webových stránkách konference a v detailním programu akce tak, jak byly publikované k dnešnímu dni.)