Národní komise pro kojení

Velmi vítáme kroky ministra zdravotnictví vedoucí k vytvoření Národní komise pro kojení dne 27. srpna 2019. Ostatně za ustavení nového orgánu, který by odpovídal požadavkům Světové zdravotnické organizace na „National Breastfeeding Coordination Body“, usilujeme již nějakou dobu.

Zároveň však nemůžeme skrýt znepokojení nad tím, zda si je Ministerstvo zdravotnictví dostatečně vědomo opakovaných doporučení Světové zdravotnické organizace (obsažených již v rezoluci WHA49.15 z roku 1996), aby tento orgán – má-li být skutečně k něčemu – byl zcela prostý komerčních vlivů. Zejména jde to, aby členové Národní komise pro kojení nebyli zatíženi střetem zájmů, tedy aby mohli jednat objektivně a nezávisle a neohrožovali svou vazbou na výrobce, distributory či prodejce náhrad mateřského mléka, dudlíků či lahví důvěryhodnost tohoto orgánu a jeho schopnost jednat ve prospěch dětí a žen v České republice.

Při této příležitosti proto připomínáme následující slova z dokumentů Světové zdravotnické organizace:

– „Členy koordinačního orgánu nemohou být subjekty se střetem zájmů, zejm. společnosti vyrábějící a/nebo propagující potraviny pro kojence a malé děti nebo lahve a dudlíky. To stejné platí pro pracovníky ve zdravotnictví, výzkumníky a další, kteří obdrželi financování od výrobců nebo distributorů produktů spadajících pod Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka nebo od jejich mateřských či dceřiných společností. Střet zájmů je soubor okolností, kdy zájmy Baby-friendly Hospital Initiative (BfHI) mohou být nepřiměřeně ovlivněny konfliktními zájmy partnera způsobem, který ovlivňuje nebo může být přiměřeně vnímán jako ovlivňující integritu, nezávislost a důvěru veřejnosti v BfHI v dané zemi a její schopnost chránit, propagovat a podporovat kojení v porodnicích. Existuje riziko, že výše zmíněné tlaky od průmyslu náhrad mateřského mléka bude pokračovat a pokoušet se  podkopat snahy BfHI na různých úrovních.“ (Implementační manuál k Baby-friendly Hospital Initiative 2018, s. 26, dostupné na: https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-implementation/en/)

– „Nikdo s vnímaným nebo zjevným zájmem či s vazbami v průmyslu umělého kojeneckého mléka nebo potravin, lahví nebo dudlíků by neměl být součástí žádného vládního monitorovacího orgánu.[…] Měly by existovat záruky, jak identifikovat a vyloučit osoby nebo tělesa, která se nacházejí ve střetu zájmů.“ (Protokol k průběžným monitorovacím mechanismům Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka, s. 11 an. dostupné na: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259441/9789241513180-eng.pdf)

Pevně doufáme, že se díky brzy zveřejněnému seznamu členů Národní komise pro kojení naše obavy rozplynou a že budeme moci s čistým svědomím pogratulovat Ministerstvu zdravotnictví k ustavení tohoto důležitého a tak dlouho chybějícího orgánu.


Střety zájmů v Národní komisi pro kojení

Tisková zpráva: Senátoři podporují kojení

Selháváme jako stát v podpoře žen kojit své děti? V pondělí 20. května 2019 proběhlo v Senátu ČR veřejné slyšení Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku za odborné garance SpoKojení, z. s., na téma podpora kojení, které vedl předseda Výboru a senátor MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., ve spolupráci se senátorem doc. MUDr. Peterem Kolibou, CSc., místopředsedou Výboru.

Dodržování základních vědecky podložených postupů podporujících zdárný počátek kojení, tedy 10 kroků k úspěšnému kojení Světové zdravotnické organizace /WHO/ a UNICEF, byly priority, jež zaznívaly z úst všech vystupujících z řad odborné zdravotnické a lidskoprávní veřejnosti i komerčního sektoru. Součástí 10 kroků je také požadavek plně dodržovat Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka WHO a UNICEF z roku 1981, který striktně zakazuje reklamu i jinou propagaci náhrad mateřského mléka, včetně výrobků umělé kojenecké výživy určených dětem až do 3 let věku dítěte a dudlíků i kojeneckých lahví, a to ať přímo, nebo prostřednictvím zdravotníků. Neméně důležitá se ukazuje být i dostupná, kvalitní návazná péče o ženy po jejich odchodu z porodnice domů či dostatek kvalitních a ověřených informací o výživě kojenců a malých dětí bez komerčního vlivu.

Přestože je v České republice spousta nemocnic s certifikátem  Baby-friendly Hospital, realita se trochu odchyluje. Systém Baby-friendly Hospital by měl mít systém reakreditace,“ uvedl v úvodním slovu senátor a místopředseda Výboru doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. „Je třeba si přiznat, že systém je založený na nadšených dobrovolnících a je nutno v této aktivitě ocenit i občanskou společnost,“ zmínila později poslankyně PhDr. Olga Richterová, PhD.

Chceme, aby dodržování 10 kroků bylo ve všech nemocnicích povinné a pravidelně kontrolované,“ uvedla náměstkyně ministra zdravotnictví MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH. Představila i další kroky Ministerstva zdravotnictví směřující k vytvoření nového konceptu zajištění péče o ženu a její dítě po propuštění z porodnice. Vzniká také nový jednotný informační portál, dojde ke změně sběru dat o kojení a ke vzdělávání dalších odborníků. „Je naprosto základní a zásadní, aby školení odborníků probíhala nezávisle na výrobcích umělé kojenecké výživy,“ zdůraznila náměstkyně.

Na jednání zazněla celá řada doporučení, která v brzké době projedná Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku. „Velmi oceňuji zájem přítomných politiků, paní náměstkyně Šteflové a účastnících se zdravotníků zkvalitňovat služby pro rodiny. Věřím, že veřejné slyšení přispěje k reálným změnám, neboť zlepšení politiky kojení přináší výrazné zdravotní benefity i ekonomické úspory,“ komentuje dění Aneta Majerčíková, předsedkyně SpoKojení, z. s.

SpoKojení, z. s., hájí právo dětí a žen na nejvyšší dosažitelnou úroveň zdraví a práva žen kojit své dítě výlučně do 6 měsíců věku dítěte a poté po dobu 2 a více let a informovaně se rozhodovat o výživě dítěte bez komerčního vlivu. Je členem mezinárodní sítě International Baby Food Action Network, která stála u zrodu Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka a dlouhodobě spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací a UNICEF na propagaci Kodexu a kontrole jeho dodržování.

Kontakt pro další informace: Aneta Majerčíková, předsedkyně SpoKojení, z. s., email: aneta.majercikova@spokojeni.org, tel. 603 117 028.