8.1 V systému prodejních stimulů pro personál marketingu by do výpočtu prémií neměl být zahrnován objem prodeje výrobků v rozsahu působnosti tohoto kodexu, ani by neměly být stanovovány kvóty přímo pro prodej těchto výrobků. Toto ustanovení by nemělo být chápáno jako překážka vyplácení prémií založených na celkovém prodeji jiných výrobků, které firma uvádí na trh.

8.2 Personál zaměstnaný v marketingu výrobků v rozsahu působnosti tohoto kodexu by neměl jako součást svých pracovních povinností provádět vzdělávací činnost ve vztahu k těhotným ženám nebo matkám kojenců nebo malých dětí. Toto ustanovení by nemělo být chápáno jako překážka bránící využívání tohoto personálu v systému zdravotnické péče pro jiné funkce na požádání a s písemným souhlasem příslušného úřadu vlády, jíž se to týká.


Další články Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka

Preambule, Článek 1, Článek 2, Článek 3, Článek 4, Článek 5, Článek 6, Článek 7, Článek 8, Článek 9, Článek 10, Článek 11, Kodexové rezoluce