11.1 Vlády by měly podniknout kroky k uskutečnění zásad a cíle tohoto kodexu, jak to přísluší jejich sociálnímu a legislativnímu rámci, včetně přijetí národní legislativy, předpisů nebo jiných vhodných opatření. K tomuto účelu by vlády, je-li to zapotřebí, měly vyhledávat spolupráci s WHO, UNICEF a dalšími agenturami systému Spojených národů. Národní politika a opatření, včetně zákonů a předpisů, přijímaní k uskutečnění zásad a cíle tohoto kodexu, by měly být veřejné a měly by se stejnou měrou vztahovat na všechny ty, kteří jsou zapojeni do výroby a marketingu výrobků v rozsahu působnosti tohoto kodexu.

11.2 Monitorování uplatňování tohoto kodexu je na vládách, které jednají individuálně, kolektivně pak prostřednictvím Světové zdravotnické organizace, jak je stanoveno v odstavcích 6 a 7 tohoto článku. Výrobci a distributoři výrobků v rozsahu působnosti tohoto kodexu a příslušné nevládní organizace, profesionální skupiny a spotřebitelské organizace by měly za tímto účelem s vládami spolupracovat.

11.3 Nezávisle na jakýchkoliv jiných opatřeních přijatých pro zavedení tohoto kodexu by se výrobci a distributoři výrobků v rozsahu platnosti tohoto kodexu měli považovat za zodpovědné za monitorování svých marketingových praktik v souladu se zásadami a cílem tohoto kodexu a za podnikání kroků k zajištění toho, aby těmto zásadám a cíli jejich chování na každé úrovni odpovídalo.

11.4 Zodpovědností nevládních organizací, profesionálních skupin, institucí a jednotlivců, jichž se to týká, by mělo být upozorňování výrobců a distributorů výrobků v rozsahu působnosti tohoto kodexu na činnosti, které jsou neslučitelné se zásadami a cílem tohoto kodexu tak, aby mohla být podniknuta vhodná opatření. Měl by rovněž být informován příslušný vládní úřad.

11.5 Výrobci a primární distributoři výrobků v rozsahu působnosti tohoto kodexu by měli každého člena svého marketingového personálu poučit o kodexu a o jeho zodpovědnostech, které z něj vyplývají.

11.6 V souladu s článkem 62 Stanov Světové zdravotnické organizace mají členské státy každoročně předávat generálnímu řediteli informace o tom, co podnikly k uskutečnění zásad a cíle tohoto kodexu.

11.7 Generální ředitel bude v sudých letech podávat zprávy valnému shromáždění WHO o stavu zavádění kodexu; a na požádání bude poskytovat technickou podporu členským státům při přípravě národních legislativ nebo předpisů nebo při přijímání jiných vhodných opatření při zavádění a prosazování zásad a cíle tohoto kodexu.


Další články Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka

Preambule, Článek 1, Článek 2, Článek 3, Článek 4, Článek 5, Článek 6, Článek 7, Článek 8, Článek 9, Článek 10, Článek 11, Kodexové rezoluce