6.1 Zdravotnické úřady v členských státech by měly přijmout vhodná opatření na podporu a ochranu kojení a prosazování zásad tohoto kodexu a měly by poskytovat příslušné informace a rady zdravotnickým pracovníkům s ohledem na jejich zodpovědnosti, včetně informací stanovených v článku 4.2.

6.2 Žádné zařízení systému zdravotnické péče by nemělo být využíváno za účelem propagace umělé kojenecké výživy nebo jiných výrobků v rozsahu platnosti tohoto kodexu. Tento kodex však neklade překážku šíření informací zdravotnickým odborníkům, jak je stanoveno v článku 7.2.

6.3 Zařízení systému zdravotnické péče by neměla být využívána k vystavování výrobků v rozsahu působnosti tohoto kodexu a plakátů týkajících se těchto výrobků nebo k distribuci materiálu poskytovaného výrobcem nebo distributorem, jiného než je stanoveno v článku 4.3.

6.4 Působení „odborných zástupců“, „dětských sester“ nebo obdobného personálu poskytovaného nebo placeného výrobci nebo distributory by nemělo být v systému zdravotnické péče povoleno.

6.5 Krmení umělou kojeneckou výživou, ať už průmyslově vyráběnou nebo domácí, by mělo být předváděno jedině zdravotnickými pracovníky nebo, pokud je to nutné, jinými občanskými pracovníky; a pouze matkám nebo rodinným příslušníkům, kteří ji potřebují používat; poskytované informace by měly obsahovat jasné vysvětlení rizik nesprávného používání.

6.6 Dary nebo prodej dodávek umělé kojenecké výživy nebo jiných výrobků v rozsahu působnosti tohoto kodexu za nízkou cenu institucím nebo organizacím, ať už pro použití v těchto institucích nebo pro distribuci mimo ně, jsou přijatelné. Takovéto dodávky by měly být používány nebo distribuovány pro kojence, kteří musí být krmeni náhradami mateřského mléka. Pokud tyto dodávky jsou distribuovány pro použití mimo instituci, měly by to dělat jen instituce nebo organizace, jichž se to týká. Takovéto dary nebo prodej za nízké ceny by neměly být využívány výrobci nebo distributory ke zvýšení prodeje.

6.7 Tam, kde se darované dodávky kojenecké výživy nebo jiných výrobků v rozsahu působnosti tohoto kodexu distribuují mimo instituci, měla by instituce nebo organizace podniknout opatření k zajištění toho, že s dodávkami bude možno pokračovat tak dlouho, dokud je kojenci, o něž se jedná, budou potřebovat. Dárci, stejně jako příslušné instituce nebo organizace, by měly mít tuto odpovědnost na paměti.

6.8 Vybavení a materiály, mimo ty, zmiňované v článku 4.3, darované systému zdravotnické péče, mohou být označeny firemním názvem nebo emblémem, ale neměly by odkazovat na jakýkoliv speciální výrobek v rozsahu působnosti tohoto kodexu.


Další články Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka

Preambule, Článek 1, Článek 2, Článek 3, Článek 4, Článek 5, Článek 6, Článek 7, Článek 8, Článek 9, Článek 10, Článek 11, Kodexové rezoluce