Členské státy Světové zdravotnické organizace:

POTVRZUJÍCE právo každého dítěte a každé těhotné a kojící ženy na přiměřenou výživu jako prostředek k dosažení a uchování zdraví;

UZNÁVAJÍCE, že dětská podvýživa je součástí širších problémů nedostatku vzdělání, chudoby a sociální nespravedlnosti;

UZNÁVAJÍCE, že zdraví kojenců a malých dětí nemůže být oddělováno od zdraví a výživy žen, jejich socioekonomického stavu a jejich role jakožto matek;

UVĚDOMUJÍCE SI, že kojení je jedinečným způsobem poskytování ideální stravy pro zdravý růst a vývoj kojenců; že vytváří jedinečný biologický a emocionální základ pro zdraví matky i dítěte; že imunizační vlastnosti mateřského mléka pomáhají chránit dítě proti chorobám; že existuje významný vztah mezi kojením a optimálním časovým odstupem mezi porody;

UZNÁVAJÍCE, že podpora a ochrana kojení je důležitou součástí zdraví, výživy a dalších sociálních opatření zaměřených na podporu zdravého růstu a vývoje kojenců a malých dětí, a že kojení je důležitým aspektem primární zdravotní péče;

BEROUCE v úvahu, že pokud matky nekojí nebo kojí pouze částečně, existuje oprávněný trh výrobků kojenecké výživy a vhodné ingredience, z nichž se připravují; že všechny tyto výrobky by tedy měly být zpřístupněny těm, kdo je potřebují, prostřednictvím komerčních nebo nekomerčních distribučních systémů; a že by neměly být uváděny na trh nebo distribuovány způsoby, které by mohly narušovat ochranu a prosazování kojení;

UZNÁVAJÍCE dále, že nevhodný způsob výživy vede k podvýživě, nemocnosti a úmrtnosti kojenců ve všech zemích, a že nevhodné praktiky marketingu náhrad mateřského mléka a příbuzných výrobků mohou přispívat k těmto hlavním zdravotnickým problémům;

PŘESVĚDČENY, že je důležité, aby kojenci dostávali vhodnou doplňkovou stravu, obvykle po dosažení čtyř až šesti měsíců věku, a že by měly být vyvinuty veškeré snahy k používání lokálně dostupných potravin; nicméně přesvědčeny, že tato doplňková strava by neměla být používána jako náhrada mateřského mléka;

MAJÍCE NA VĚDOMÍ, že existuje řada sociálních a ekonomických faktorů ovlivňujících kojení a že v souladu s tím by vlády měly vyvíjet podpůrné sociální systémy na jeho ochranu, umožnění a podporu, a že by měly vytvářet prostředí, které podněcuje kojení, zajišťuje příslušnou podporu rodiny a komunity a chrání matky před faktory, které kojení brání;

POTVRZUJÍCE, že zdravotnické systémy a zdravotničtí pracovníci všech úrovní, kteří v nich pracují, musejí sehrát klíčovou úlohu při usměrňování praxe krmení kojenců, podněcování a umožňování kojení a poskytování objektivního a důsledného poradenství pro matky a rodiny o mimořádném významu kojení nebo, kde je to zapotřebí, správném použití kojenecké výživy, ať již průmyslově vyráběné nebo připravené doma;

POTVRZUJÍCE dále, že vzdělávací systémy a další sociální služby by měly být zapojeny do ochrany a prosazování kojení a vhodného používání doplňkové stravy;

VĚDOMY SI, že rodiny, komunity, organizace žen a další nevládní organizace musí hrát zvláštní roli při ochraně a prosazování kojení a při zajišťování potřebné podpory pro těhotné ženy a matky kojenců a malých dětí, ať již kojící či nikoliv;

POTVRZUJÍCE potřebu spolupráce vlád, organizací systému Spojených národů, nevládních organizací, odborníků v nejrůznějších příbuzných disciplínách, spotřebitelských skupin a průmyslu při činnostech zaměřených na zlepšení zdraví a výživy matek, kojenců a malých dětí;

UZNÁVAJÍCE, že vlády by měly provést řadu zdravotnických, výživových a dalších sociálních opatření na podporu zdravého růstu a vývoje kojenců a malých dětí, a že tento kodex se týká pouze jednoho aspektu těchto opatření;

BEROUCE V ÚVAHU, že výrobci a distributoři náhrad mateřského mléka hrají důležitou a konstruktivní úlohu ve vztahu ke kojení a v prosazování cíle tohoto kodexu a jeho řádného zavedení;

POTVRZUJÍCE, že vlády jsou vyzývány, aby podnikly akce odpovídající jejich sociálnímu a legislativnímu rámci a jejich celkovým rozvojovým cílům, aby uvedly v život zásady a cíl tohoto kodexu včetně uzákonění legislativy, předpisů nebo dalších vhodných opatření;

VĚŘÍCE ŽE, ve světle předcházejících úvah a se zřetelem ke zranitelnosti kojenců v prvních měsících života a rizikům spojeným s nevhodnými praktikami krmení, včetně zbytečného a nevhodného užívání náhrad mateřského mléka, marketing náhrad mateřského mléka vyžaduje zvláštní přístup, podle něhož jsou obvyklé praktiky marketingu pro tyto produkty nevhodné;

PROTO:
členské státy tímto souhlasí s následujícími články, které jsou doporučovány jako základ pro jednání.

Další články Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka

PreambuleČlánek 1Článek 2Článek 3Článek 4Článek 5Článek 6Článek 7Článek 8Článek 9Článek 10Článek 11Kodexové rezoluce